Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:372 (2006-2007)
Innlevert: 18.12.2006
Sendt: 19.12.2006
Besvart: 29.12.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Parlamentariske leder Inge Ryan i Sosialistisk Venstreparti tar i Dagbladet 14. desember til orde for at næringsministeren skal gi Telenor et signal om hva som er rett å gjøre i forhold til eierskapet i GrameenPhone. Dette er i strid med eierskapsmeldingen som avviser politisk inngrep i enkeltsaker og i strid med klare uttalelser fra næringsministeren om at det er opp til Telenor å håndtere saken.
Vil Regjeringen likevel gripe inn overfor Telenor, og står Regjeringen fast på den politikken som er presentert i eierskapsmeldingen?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap slår Regjeringen fast at vi skal utøve et profesjonelt eierskap der vi i vår eierstyring følger de alminnelige prinsippene for eierstyring og selskapsledelse. Det innebærer at den lovfestede ansvarsfordelingen mellom eier og styret skal følges. Uenigheten mellom Grameen Bank og Telenor om eierskapet i GrameenPhone er en sak som hører inn under ansvarsområdet til styret i Telenor. Dette er også grunnen til at jeg tidligere har uttalt til media at dette er en diskusjon mellom to forretningspartnere som er uenige om en avtale og at jeg håper de kan finne en løsning. Statens eierskap i Telenor forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.