Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:373 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 19.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til odelstingsbehandling av Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v. I helse- og omsorgskomiteens innstilling sies bl.a. følgende: "Komiteen ønsker en grundigere vurdering av behovet for behandlingskriteriet i loven, blant annet sett i lys av de ulike erfaringene som er gjort med bruk av tvang, variasjonene som allerede eksisterer i Norge, samt erfaringer fra sammenliknbare land."
Hvor langt er statsråden kommet i oppfølgingen av dette?

Begrunnelse

Noe av bakgrunnen for denne enstemmige merknaden fra komiteen var et sterkt ønske om å sette større fokus på brukermedvirkning i psykiatrien. Komiteen viste også til innspill fra Mental Helse, som har viktige erfaringer når det gjelder tvangsbruk og brukermedvirkning.
Jeg vil også vise til brev datert 21. juni 2006 til statsråden fra Mental helse Norge og Norsk Psykologforening. I dette brevet kommer de med konstruktive forslag til hvordan dette arbeidet kan følges opp.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Brukermedvirkning i psykiatrien er særdeles viktig, og det er iverksatt diverse tiltak gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse og i lov og forskrifter for å sikre at dette blir ivaretatt. Jeg synes det er et viktig signal at brukerorganisasjonen Mental Helse Norge - som representerer mange brukere - så sterkt anbefaler at behandlingskriteriet utgår som grunnlag for tvangsinnleggelse.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med å planlegge oppfølgingen av merknaden fra helse- og omsorgskomiteen om en grundig vurdering av behovet for behandlingskriteriet som grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Mental Helse Norge og Psykologforeningen har gitt innspill i sitt brev til departementet av 21. juni 2006 når det gjelder hvilke spørsmål de mener er sentrale å diskutere og avklare i et videre arbeid rundt behandlingskriteriet. I tillegg til dette er departementet i dialog med Sosial- og helsedirektoratet om hvordan dette punktet i innstillingen kan følges opp på best mulig måte.

Jeg vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget i anledning saken i løpet av 2007.