Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:378 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 19.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Riksrevisjonen har undersøkt effektiviteten i Oslopakke 2, jf. Dokument nr. 3:8 (2005-2006). Saken ble behandlet i Stortinget 18. desember 2006. Både Riksrevisjonen og en samlet kontroll- og konstitusjonskomité gir Samferdselsdepartementet kritikk for både kvaliteten i planleggingen av større prosjekter helt eller delvis finansiert ved statlige midler og for oppfølgingen av slike prosjekter.
Hvordan vil statsråden forbedre departementets planlegging og oppfølging av store prosjekter, spesielt Bergensprogrammet og Hardangerbrua?

Begrunnelse

Jeg viser til Dokument nr. 3:8 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2, der det rettes kritiske merknader til planlegging og oppfølging fra departementet både når det gjelder helhetlig ansvar og enkeltprosjekter (T-baneringen).
Jeg viser også til påminnelsen fra Riksrevisjonen: "Det stilles samme krav til planprosess, plangrunnlag og kostnadsoverslag for et prosjekt som helt eller delvis finansieres med bompenger, som til et prosjekt som fullt ut finansieres over offentlige budsjetter."
I løpet av 2006 er en rekke nye bompengefinansierte prosjekter blitt vedtatt av Stortinget. Blant disse er noen store; Bergensprogrammet med en samlet investering på 5 mrd (der kollektivtiltaket Bybanen utgjør ca. 2 mrd. kr) og Hardangerbrua til ca. 2 mrd. Kr. I begge prosjektene utgjør bompenger en betydelig del av finansieringen. Etter mitt syn tilsier dette at statlig myndighet i ekstra stor grad sikrer god gjennomføring i tråd med planlagt ressursbruk.
Når det gjelder Hardangerbrua, viser jeg til at konsulentfirmaet som utførte ekstern kvalitetssikring for prosjektet i tråd med statlige regler pekte på behovet for bedre dokumentasjon og sporbarhet i kostnadskalkylene, behovet for oppdatering av kalkyler og betydelig usikkerhet knyttet til markedssiden for prosjektet.
Jeg viser spesielt til Riksrevisjonens klare kritikk vedrørende Oslopakke 2 som rettes mot det forhold at NSB ikke ble trukket inn på et tidlig tidspunkt for å sikre bedre samordning og bedre driftskonsept. Jeg peker spesielt på de bemerkelsesverdige forhold i Bybaneprosjektet i Bergen der Bergen kommune selv har byggherreansvar uten egen erfaringskompetanse og det totale fravær av samarbeid med NSB i regionen.
Samlet utgjør de to omtalte prosjektene vel 7 mrd. kr av de vel 10 mrd. kr i 2006 har godkjent med bompengefinansiering. Prosjektene er fortsatt tidlig i gjennomføringsarbeidet etter vedtak ultimo februar 2006. Men planleggingen har vært lang og regnestykkene mange. Det er derfor særlig behov for undervegstilsyn og undervegsstyring også fra Samferdselsdepartementet og ikke bare fra Vegdirektoratet gjennom regional avdeling.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er naturlig å trekke med seg erfaringene som er gjort i Oslopakke 2-arbeidet videre, og dette legges således til grunn for det pågående arbeidet med Oslopakke 3. Videre er det selvsagt at Riksrevisjonens vurderinger - og Stortingets behandling - også vil ha konsekvenser ved eventuelle revisjoner av igangsatte bypakker, som for eksempel Bergensprogrammet.

Hardangerbrua kan, etter mitt syn, ikke sammenliknes med de mer komplekse og sammensatte bypakkene. En av utfordringene i bypakkene, er - som også Stortinget påpekte ved sin behandling av Riksrevisjonens gjennomgang av Oslopakke 2 - at de berører flere forvaltningsnivåer og dermed ulik ansvarsfordeling.

Jeg tar Riksrevisjonens påpekninger til etterretning, og de vil legge klare føringer på departementets arbeid i liknende prosjekter i framtiden.