Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:377 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 19.12.2006
Besvart: 22.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Adressa slår i dag fast at nye oppsiktsvekkende beregninger viser at St. Olavs Hospital må ned hele 900 mill. kr, nær 20 pst. av sitt eget driftsbudsjett, for å komme i balanse i 2008. Å gjennomføre et slikt kutt vil føre til at befolkningen i Midt-Norge får et dårligere tilbud enn ellers i landet: "Helseforetaket kan ikke ivareta Stortingets ambisjoner knyttet til utbyggingen av St. Olav."
Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets forutsetninger om at utbyggingen ikke skal gå ut over pasienttilbudet med dramatiske kutt?

Begrunnelse

900 mill. kr i kutt er altfor mye, slår styreleder Kolbjørn Almlid fast overfor Adresseavisen. Stortinget har lagt til grunn at utbyggingen ikke skal gå ut over pasientene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil understreke at styresaken som representanten Brende henviser til ennå ikke er behandlet av styret i Helse Midt-Norge RHF. Mitt departement har selvsagt heller ikke hatt mulighet til å sette seg inn i alle sider av saken slik den nå framstår. Fra Helse Midt-Norge er det imidlertid opplyst at framstillingen i Adresseavisen ikke er i overensstemmelse med det som framgår av sakspapirene. Beløpet på 900 mill. kr er relatert til nødvendige tiltak for å kunne være i balanse fra og med 2008 og i hele perioden framover. Slik det framgår av saken er det mest krevende året for å oppnå denne balansen i 2010, ikke 2008.

Uansett er Helse Midt-Norge RHF generelt og St. Olavs Hospital spesielt nå i en meget krevende situasjon. Og det er driften av eksisterende sykehus, ikke merkostnadene knyttet til bygging av nytt sykehus som utgjør hoveddelen av dette utfordringsbildet.

Underskuddet ved St. Olavs Hospital var i fjor på 394 mill. kr. Prognosen for inneværende r viser et underskudd på 453 mill. kr, og sykehuset har meldt om en ubalanse inn i 2007 på nærmere 600 mill. kr. Det er erkjent at mye av dette er en direkte følge av manglende styring og kontroll av driften ved St. Olavs Hospital, noe som også Riksrevisjonen har tatt opp i Dokument nr. 1 (2006-2007). Dette er forhold både det regionale helseforetaket og St. Olavs Hospital må rydde opp i.

Når det gjelder statens forutsetninger i forhold til konsekvensene av utbyggingen av St. Olavs Hospital som representanten Brende viser til, er disse fulgt opp av Stortinget gjennom ulike budsjettvedtak. Det er bevilget direkte investeringstilskudd til sykehusdelen av prosjektet på til sammen i underkant av 5 mrd. kr. I tillegg er det lagt inn inntekter i basisbevilgningen for å dekke investeringer. Denne regjeringen har også lovet en ytterligere inntektsøkning til Helse Midt-Norge på 140 mill. kr årlig, blant annet til fase 2 ved St. Olavs Hospital.

Det er lagt til grunn at summen av direkte investeringstilskudd og årlige bevilgninger for å dekke investeringer skal sette Helse Midt-Norge i stand til å håndtere de samlede kostnadene når hele det nye sykehuset tas i bruk. Dette forutsetter imidlertid at Helse Midt-Norge på sin side følger opp det ansvaret de er pålagt for å planlegge ordinær drift og sine investeringer innenfor de premisser som følger av Stortingets vedtak, samt krav som er satt i foretaksmøter. Jeg registrerer at Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital ikke har klart å følge opp disse forutsetningene.

Helse Midt-Norge generelt, og St. Olavs Hospital spesielt, har over en lengre periode vært i en meget krevende situasjon. Den omtalte saken er ennå ikke styrebehandlet, men jeg vil løpende følge utviklingen. Jeg har nær dialog med Helse Midt-Norge om denne saken, som jeg også er bekymret for. Dette for å sikre et fortsatt godt pasienttilbud i Helse Midt-Norge.