Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:380 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 21.12.2006
Besvart: 03.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Riksantikvaren har startet opp og foreslått fredning av Skansendammen, herunder dammens dybde/volum. Fredningen innebærer at et byggeprosjekt vedtatt av bystyret med fjerning av 200 biler fra gateplan og dermed et forbedret lokalmiljø og bedret brannsikkerhet i et av Bergens eldste og mest bevaringsverdige boligområder, ikke kan gjennomføres.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en forsvarlig demokratisk saksbehandling i saken, slik at løsninger ivaretar miljøet for beboerne i området?

Begrunnelse

Bergen kommunes byggeprosjekt omfatter parkeringsanlegg, opprusting av park og område rundt, og utredning av parkeringssanering for området Skansen. Prosjektet var vedtatt av bystyret og godkjent av byantikvaren. Så ble det etablert en aksjonskomité for bevaring av Skansendammen. Disse tok kontakt med Riksantikvaren. Riksantikvaren kom så kort tid etter ut med et fredningsvarsel for Skansen Brannstasjon og Skansendammen. Diskusjonen handler om hvorvidt Skansendammen skal ha nåværende dybde, eller om den kan videreføres som et vannspeil med parkeringsanlegg under. Lokalt har det vært visse reaksjoner på Riksantikvarens inntreden og engasjement i saken, etter lang og grundig saksbehandling lokalt som tok hensyn til den historiske betydning både brannstasjon, dam og lokalmiljøet Skansen har - og etter byantikvarens godkjennelse. Bergen Kommune skriver i sitt høringsbrev datert 7. desember 2006 at parkeringsanlegg under bakken er viktig for å utvikle området estetisk fordi gateparkering preger bomiljøet. Videre at gateparkering øker risikoen ved brann som følge av fremkommelighetsproblemer i eldre, tett trehusbebyggelse. Byrådet slutter seg til fredning, men peker på at området er feil avgrenset. Byrådet slutter seg også til fredning av dammen, men ikke dybdebestemmelsen som er til hinder for parkeringsanlegget. Det pekes på at delbegrunnelse med dammens fugle- og fiskeliv ikke først og fremst ivaretas av kulturminneloven, og at bruken av dammen og friområdet rundt er begrenset. Derimot vil bruken av området kunne økes dersom dammen gjøres grunnere, inngjerdingen kan fjernes og området åpnes for allmennheten.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet gjelder forslaget om fredning av Skansen brannstasjon og Skansedammen i Bergen. Forslaget er sendt på høring av Riksantikvaren. Høringsfrist er satt til slutten av januar 2007.

Riksantikvarens høring av fredningsforslaget har som hensikt å klarlegge alle interesser og synspunkter knyttet til det fremlagte forslaget som grunnlag for den videre behandlingen av saken. Dette er en bred og inkluderende prosess som er viktig for den endelige vurderingen.

I hvilken grad forslaget er forenlig med andre ønsker om utvikling av området og som er referert i spørsmålet, er forhold jeg ikke ønsker å kommentere konkret i denne fasen av saksbehandlingen. Jeg viser her til at dersom det fattes vedtak om fredning av Skansedammen, vil en eventuell klage gå til Miljøverndepartementet.