Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:382 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 21.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ønsker samferdselsministeren en forskrift som gir tilstrekkelig forutsigbarhet for samordning av infrastruktur i veggrunn, og at erstatning for legging i veggrunn står i rimelig forhold til kostnadene?

Begrunnelse

Etablering av ulik infrastruktur i veggrunn kan gi fordeler for samfunnet. I byer og tettsteder finnes det ofte ikke alternativer på grunn av begrenset plass. Ved å legge større overføringslinjer som kabler, vil man redusere inngrepene i naturen dersom anleggene legges langs vegene. I grisgrendte strøk oppleves fordelene ved samordning av infrastruktur som redusert bruk av areal Samordning av infrastruktur kan være samfunnseffektivt. I lys av disse fordelene er det nyttig med løsninger som alle involverte parter kan leve med.
Skal dette gjennomføres effektivt, krever det samordning mellom de ulike aktørene som har interesser knyttet til bruken av veggrunnen. Dersom vegmyndighetene har behov for å endre egne anlegg, berører dette ofte øvrige aktører. Hvis en god samordning ikke skjer, kan det bli problematisk å opprettholde sikre leveranser, som for eksempel energi- eller strømforsyningen, i tillegg til at kostnadene i mange tilfeller er svært høye. Dette er kostnader som ofte vil måtte dekkes av den enkelte husstand som får leveranser som fjernvarme, bredbånd og strøm fra kablene i veggrunnen. Det bør være rimelig at ledninger i grunn i størst mulig grad får samme beskyttelse som kommunens egen infrastruktur.
Fjernvarme er i en særstilling fordi det ofte dreier seg om ny, kostnadskrevende etablering med høy risiko.
Urimelige krav fra vegmyndigheten med hensyn på lav forutsigbarhet og høy pris kan ikke videreføres til kundene på grunn av prisregulering, og kan derfor stoppe fjernvarmeprosjekt. En ubalansert forskrift vil derfor kunne føre til at fjernvarme velges bort.
Samferdselsdepartementet jobber med en forskrift om hvilke rettigheter og plikter som skal gjelde ved legging av infrastruktur i og langs veier.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De respektive vegmyndigheter kan med hjemmel i vegloven § 32 gi tillatelse til bruk av vegen som fremføringstrasé for ulike typer kabler, ledninger, renner mv. Lovgivers intensjon er at vegholder skal være imøtekommende ved forespørsler om å benytte vegtraséen som framføringsmulighet. Ledningseier får gratis tilgang til fremføringstraseen mot å dekke kostnader for forringelser og reparasjon av vegen eller veggrøften der ledningen legges.

Ved senere behov for utbedring eller utbygging av vegen, har loven vært praktisert slik at ledningseier som hovedregel må betale kostnadene med å flytte sin ledning.

Med hjemmel i vegloven § 32 tredje ledd kan Samferdselsdepartementet gi nærmere bestemmelser om utgiftsdeling og saksbehandling. Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utarbeide et utkast til forskrift med hjemmel i gjeldende veglov.

Med bakgrunn i endringer i eierstrukturen blant enkelte ledningsaktører og senere års omorganisering av Statens vegvesen er det også viktig å få fastsatt regler med forskriftsstatus for å sikre en enhetlig praksis. Det er viktig å sikre likebehandling av ledningsaktører og at erstatningen for inngrep i veglegemet gjenspeiler kostnadene forbundet med det. Som grunnlag for refusjonsberegninger er det utarbeidet forslag til aktuelle kostnadsparametre og kostnadstyper. Jeg er kjent med at arbeidsvarsling og samordningsplikt med andre ledningsarbeider også vil være tema i forskriften.

Departementet har bedt om at direktoratet fører en åpen dialog med de forskjellige ledningsinteressenter under arbeidets gang, og dette er fulgt opp. Jeg har fått opplyst at et utkast vil foreligge om ikke lenge. Etter at Samferdselsdepartementet har gjennomgått forslaget, vil det bli sendt på alminnelig høring.