Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:383 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 21.12.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 29.12.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Nationen 19. desember 2006 mener Arbeiderpartiets Terje Lien-Aasland at Statkraft må selge billigere kraft enn markedspris til industrien. Ellers er det manglende respekt for staten. Dette mener han er i tråd med eierskapsmeldingen. Statkraft oppfatter derimot ikke dette som et pålegg i forhold til det som faktisk står i eierskapsmeldingen. Dermed oppstår det et fortolkningsproblem som Regjeringen bør avklare.
Skal Statkraft inngå nye avtaler om å selge strøm til industrien til priser lavere enn markedspris?

Begrunnelse

Det vises til at Regjeringen ikke har innfridd sine løfter om et industrikraftregime.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren. St.meld. nr. 13 (2006-2007) fremgår det følgende i kapittel 8.3.6:

"Norsk prosessindustri har behov for tilgang på kraft til vilkår som tilrettelegger for videreføring av eksisterende virksomhet og nye satsinger. Statkraft skal innenfor EØS-regelverket arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning. Nærings- og handelsdepartement forutsetter at Statkraft blant annet utviser en høy grad av fleksibilitet ved å sette sammen bilaterale avtaler bestående av flere elementer som produktpris, valuta, indekser, fleksibilitet med hensyn til uttak og energipris (som kan knyttes til prisutviklingen på andre energibærere)."

Premisset om at kontraktene må være innenfor EØS-regelverket medfører at de må være markedsmessige. Ved å benytte seg av markedsmessig sammensatte kontrakter vil dette kunne gi en risikoavlastning både for Statkraft og industribedriftene. Kontraktene vil ikke være under markedspris, men kunne bli strukturert på en måte som gjør at de samlet sett likevel er gunstigere for industribedriftene enn mer tradisjonelt utformede industrikontrakter.