Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:386 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 21.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Forslag til endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK), omfatter blant annet nye energikrav. Paragraf 8-24 lyder som følger: "Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv." Det bes om oppklaring hvordan denne formuleringen skal tolkes.
Betyr formuleringen at Regjeringen i realiteten ser for seg et forbud mot å bruke elektrisitet til oppvarming i nye byggverk?

Begrunnelse

Kommunal- og regionaldepartementet har fremmet forslag til endringer i overnevnte forskrift. Usikkerheten rundt tolkningen av foreslått forskrift er blant annet at ordlyden er forklart på følgende måte i høringsnotatet: "Nye bygg skal innrettes slik at oppvarmingsbehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder, ikke olje eller elektrisitet. Det gjøres unntak fra dette kravet dersom oppvarmingsbehovet er så lavt at kostnadskrevende varmeløsninger ikke kan forsvares."

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen har som mål å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming og stimulere til økt bruk av fornybare energikilder. Bakgrunnen er ønsket om å ta vare på miljøet og behovet for å redusere CO2-utslippene, som nedfelt i Kyoto-avtalen. Norge er videre forpliktet til å implementere et EU-direktiv om energieffektivitet og energibruk i bygg (2002/91/EC). Med dette som bakgrunn vil Regjeringen foreslå nye og strengere krav til energibruk i TEK. De nye energikravene i TEK vil gjelde fra 1. februar 2007, men med en overgangsperiode på minimum 2 år. Regjeringen vil presentere ny TEK i løpet av januar. Ifølge Regjeringens forslag skal alternative energikilder kunne benyttes dersom dette er privatøkonomisk lønnsomt. Det foreslås en egen bestemmelse i forskriften som pålegger at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del (minimum 50 pst.) av varmebehovet til romoppvarming og tappevann kan dekkes av andre energiløsninger enn elektrisitet og/eller fossile brensler. Regjeringens forslag til nye energikrav i TEK vil således ikke innebære et forbud mot å bruke elektrisitet til oppvarming i nye bygg. Gjennom de nye energikravene tar Regjeringen nå et stort skritt for å legge om energibruken og styrke den norske kraftbalansen. Årlig energibesparelse som følge av skjerpet energikrav vil utgjøre ca. 0,4 TWh årlig og etter 10 år ca. 4 TWh. Gasskraftverket som bygges på Kårstø vil til sammenlikning ha en produksjonskapasitet på ca. 3,5 TWh i året.