Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:394 (2006-2007)
Innlevert: 04.01.2007
Sendt: 05.01.2007
Besvart: 12.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Olje- og energidepartementet har i 2006 bedt NVE følge opp satsingen knyttet til utvikling av ny teknologi for vannkraft gjennom mikro-, mini- og småkraftverk, og foreta en vurdering av mulighetene for opprustning/utvidelse av eksisterende vannkraftverk.
På hvilken måte har NVE fulgt opp dette, og hva er resultatet av arbeidet?

Begrunnelse

Det er viktig å få utløst potensialet for merproduksjon av elektrisk kraft gjennom oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftverk. Et engasjement for dette var bakgrunn for mitt skriftlige spørsmål nr. 306 (2006-2007)). I svaret fra olje- og energiministeren av 12. desember 2006 opplyses følgende:

"Departementet har bedt NVE om følge opp satsingen knyttet til utvikling av ny teknologi for utnyttelse av potensialet for mer vannkraft gjennom mikro-, mini- og småkraftverk, og foreta en vurdering av potensialet for opprustning/utvidelse av eksisterende vannkraftverk. I 2006 er det lagt særlig vekt på opprusnings- og utvidelsesprosjekter, og dette vil bli videreført i 2007."

Det opplyses videre at det i høst er igangsatt flere delprosjekter for å identifisere barrierer og insentiver for realisering av opprustnings- og utvidelsesprosjekter.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg viser til likelydende spørsmål nr. 376 av 19. desember 2006, der olje- og energiministeren gav følgende svar 20. desember 2006:

"Jeg viser til svar på spørsmål nr. 306 den 8. desember 2006 der jeg redegjør for hva NVE har igangsatt for å følge opp departementets oppfordring om en økt satsning på ny teknologi og opprustning og utvidelse av vannkraftverk. Som beskrevet i forrige svar har NVE i høst igangsatt flere delprosjekter. NVE har sammen med representanter fra bransjen startet et arbeid for å se på barrierer og insentiver for realiseringen av opprustnings- og utvidelsesprosjekter. NVE har også startet arbeidet med å oppdatere beregningene av potensialet for opprustning og utvidelse. Når det gjelder regjeringens satsning på ny teknologi for vannkraft vil jeg vise til NVEs pågående forsknings- og utviklingsprosjekter som søker å forbedre utnyttelsesgraden og redusere kostnader for småkraftutbyggere. Dette inkluderer bl.a. ny teknologi for boring av små tunneler, ny type turbiner, ny type inntak etc. NVE støtter også FoU prosjekter for å øke kunnskapen om miljøvirkningene av ulike typer småkraftprosjekter, og hvordan disse kan reduseres. NVE offentliggjør resultatene fra pågående prosjekter fortløpende. Videre gis en årlig oppsummering i NVEs årsrapport."

Dette svaret er fremdeles fullt ut dekkende for spørsmålet og jeg har ikke noe ytterligere å føye til nå.