Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:396 (2006-2007)
Innlevert: 04.01.2007
Sendt: 05.01.2007
Besvart: 15.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Helse Midt-Norge og Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS (TTS) har ikke blitt enige om ny avtale fra 1. januar 2007. Dermed må pasientene som skal bruke drosje av medisinske årsaker legge ut for kostnadene til reisen og deretter kreve refusjon. Det foreligger forslag fra TTS om en midlertidig avtale som Helse Midt-Norge har avvist.
Vil statsråden bidra til å løse den oppståtte transportkonflikten slik at man kan få til en snarlig midlertidig avtale som skjermer pasientene?

Begrunnelse

Helse Midt-Norge RHF er forhandler for ny avtale om pasienttransport i Nord-Trøndelag. Helse Midt-Norge og Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS (TTS) ble ikke enige om ny avtale om drosjetransport av pasienter fra 1. januar 2007. Dermed må pasientene i Nord-Trøndelag som skal bruke drosje av medisinske årsaker legge ut for kostnadene til reisen og deretter kreve refusjon fra NAV trygd.
Helse Midt-Norge har sendt saken til konkurransetilsynet for vurdering, i og med at det var kun Taxi Transportservice som var eneste anbyder. Ifølge Namdalsavisa den 29. desember 2006, har TTS tilbudt Helse Midt-Norge en midlertidig avtale som skjermer pasientene. Hovedtrekkene i dette tilbudet er blant annet at TTS kan kjøre for vanlig drosjetakst og at de kan ta arbeidet med refusjon gratis. Helse Midt-Norge har avvist forslaget til den midlertidige avtalen.
Det at pasientene selv må legge ut for kostnadene knyttet til transport rammer hardest de pasienter som har dårligst råd. Det er spesielt uføre, kronikere og minstepensjonister som blir mest skadelidende. Jeg har selv mottatt henvendelser fra pasienter som uttrykker stor oppgitthet ved at de ikke har råd til å legge ut for kostnadene. Dette har gitt utslag i at enkelte har uttrykt at de ikke ser seg råd til å møte til den innkalte behandlingen.
For en dialysepasient som trenger behandling opptil 3 ganger i uken vil dette medføre et utlegg på flere tusen kroner i måneden. Dialysepasienter er som oftest 100 pst. arbeidsuføre og har dermed lav inntekt. Det at disse kanskje må gå på sosialkontoret for å få råd til å dra på sykehuset virker svært stigmatiserende og oppleves som nedverdigende. Det vises til oppslag i Trønder-Avisa av den, 2. januar d.å.
I påvente av konkurransetilsynets behandling av saken håper jeg at statsråden vil ta initiativ til å løse den oppståtte transportkonflikten mellom Helse Midt-Norge og Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS, slik at man får på plass en snarlig midlertidig avtale som skjermer pasientene. Det er videre viktig at man også får på plass en permanent løsning innenfor en rimelig tidsramme.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Siden representanten Eriksson stilte dette spørsmålet, har man nå kommet fram til enighet om en ny avtale om pasienttransport i Nord-Trøndelag.

Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS og Helse Midt-Norge RHF har blitt enige om en ny avtale for pasienttransport i Nord-Trøndelag. Avtalen gjelder for 2007 og 2008. Dette betyr at fra og med lørdag 6. januar 2007 ble ordningen med kredittkjøring gjenopprettet. Pasienter som på medisinsk grunnlag har rett til drosjetransport, slipper dermed å forskuttere reisens kostnad.

Begge parter er tilfreds med at pasientene unngår de ulempene som har oppstått etter at den gamle avtalen gikk ut ved nyttår. Effekten er også at NAV i Nord-Trøndelag og kommunene nå slipper det merarbeidet som saken har medført.

Representanter både fra Helse Midt-Norge RHF og Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS har opplyst at de er fornøyd med at man nå har kommet fram til en avtale til beste for pasientene.