Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:397 (2006-2007)
Innlevert: 05.01.2007
Sendt: 05.01.2007
Besvart: 15.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Spørsmålet om eventuell satsing på lyntog (høyhastighetsbane) er til utredning i regi av Jernbaneverket. I debatten knyttet til ev. økt satsing på jernbane i Norge for å dempe veksten i flytrafikken innenlands, ev. også redusere flytrafikken, står utslipp av CO2-gass og energibruk for de to transportmidlene sentralt.
Kan statsråden avklare om måling av klimagassutslipp og energibruk baseres på utslipp og energibruk i Norge eller på utslipp og energibruk globalt?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på skriftlige spørsmål nr. 1001 og 1230 (2005-2006) som begge omhandler spørsmål om statistikk for miljøutslipp og energiforbruk for de ulike transportformene (fly, jernbane, vei, sjø). Svarene er på ingen måte avklarende når det gjelder målet om avklart, entydig og sammenlignbar statistikk.
Jeg viser også til opplysninger om utslipp knyttet til bruk av ulike transportformer oppgitt fra operatører som f.eks. NSB og SAS, som tydelig viser at når en opererer med uklare, ulike og ufullstendige målebegreper blir resultatene mer villedende enn veiledende.
Endelig viser jeg til artikkel i tidsskriftet Samferdsel nr. 10, desember 2006 som har artikkel om høyhastighetstog med tittel "Raske tog krever mye energi". Professor Roger Kemp fra Lancaster University er en av mange internasjonale eksperter som har sett nærmere på energiforbruk fra ulike transportmidler, spesifikt på høyhastighetstog. Et av flere poenger er jo nettopp at dersom energien må skaffes fra "urene" kilder må man vurdere effektiviteten til og utslippene fra de nye kildene som må benyttes for å fremskaffe den ekstra energien. Dette betyr enkelt oppsummert høyhastighetstog som er svært energikrevende krever import av kraft produsert ved forurensende kullkraftverk blir den miljømessige klimaeffekten fra bruk av slike tog svært dårlig. Derfor er det etter mitt syn viktig at også målerammene i miljøsammenheng for bruk av høyhastighetsjernbane er globale og ikke nasjonale. Jeg håper statsråden kan bekrefte dette slik at videre debatt om høyhastighetsbane kan føres innenfor felles referanserammer når det gjelder de miljømessige konsekvenser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Framdrift av tog medfører energibruk der toget er og ingen andre steder. Når toget kjører i Norge, skjer også energibruken i Norge, uavhengig av hvor energien produseres.

Når det gjelder klimagassutslipp, måles også de der utslippene skjer. Dette er i henhold til internasjonale avtaler for hvordan utslipp skal beregnes, og sikrer bl.a. at utslipp ikke telles to ganger. Også i forhold til Norges forpliktelse etter Kyoto-avtalen er det innenlandske klimagassutslipp som er relevante. Utslipp fra for eksempel energiproduksjon i Danmark inngår i de danske forpliktelsene og er omfattet av danske virkemidler. Utslipp fra for eksempel et kullkraftverk i Danmark vil medføre at Danmark må redusere utslippene andre steder i Danmark eller i utlandet. På samme måte inngår utslipp fra gasskraftverk i Norge i Norges klimaforpliktelse, og ikke for eksempel i de danske, selv hvis strømmen som produseres i norske gasskraftverk brukes til togdrift i Danmark. I en analyse for norske forhold vil det derfor være hensiktsmessig å begrense analysen til de utslippene som skjer i Norge, og ikke ta med utslipp fra strømproduksjon i andre land.