Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:403 (2006-2007)
Innlevert: 08.01.2007
Sendt: 08.01.2007
Besvart: 15.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Hammerfest Strøm står bak et pilotarbeid på utvikling av tidevannsmøller. For å videreutvikle konseptet går trolig selskapet til England, grunnet bedre rammevilkår for slik arbeid. Ifølge DN 4. januar 2007 mener SVs Aud Kvalvik at tidevannsmøller må inn i statsbudsjettet. Utspillet illustrerer behovet for en helhetlig energimelding til Stortinget.
Tar Regjeringen sikte på å inkludere tidevannsmøller i statsbudsjettet for 2008, og hvilke vurderinger blir gjort i forhold til andre energiprosjekters plass på statsbudsjettet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen la nylig frem St.meld. nr. 11 (2006-2007) Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet). Det legges opp til å innføre støtteordningen fra 2008. Ordningen vil gi følgende tilskudd:

- Vannkraft vil få 4 øre per kWh for produksjon som representerer de første 3 MW av den installerte effekten i anleggene

- Vindkraft vil få 8 øre per kWh produsert elektrisitet

- Umodne teknologier og elproduksjon basert på bioenergi vil få 10 øre per kWh.

Tidevannsenergi som representanten Solvik-Olsen etterlyser midler til, er inkludert i kategorien umodne teknologier og vil således kunne motta 10 øre/kWh. Prosjekter innen tidevannsenergi, og andre energiprosjekter, vil i tillegg kunne søke om investeringsstøtte fra Enovas teknologiprogrammer, samt Forskningsrådets RENERGI-program.