Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:404 (2006-2007)
Innlevert: 08.01.2007
Sendt: 08.01.2007
Besvart: 17.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil finansministeren sørge for at den som har forsøkt å få registrert importert kjøretøy hos trafikkstasjonene før nyttår, men er hindret i dette pga. manglende kapasitet får anledning til å fullføre registreringen etter tidligere avgiftsregler?

Begrunnelse

I forbindelse med årsskiftets avgiftsendringer har det hatt stor økonomisk betydning for enkelte som har importert kjøretøyer å få disse registrert før årsskiftet. Trafikkstasjonene har ikke hatt kapasitet til å ta unna pågangen, med det resultat at en del - uten at dette skyldes dem selv - ikke har fått gjennomført registreringen. Statens dobbeltrolle som avgiftsmottaker og saksbehandler gjør at en forsinkelse i saksbehandlingen gir høyere inntekter pga. egen manglende kapasitet, og tilsvarende ekstrakostnader for den som har forsøkt å få registrert kjøretøy, helt uforskyldt. Denne urimelige konsekvensen av manglende kapasitet hos staten selv tilsier en overgangsordning for de som beviselig har forsøkt å få registrert kjøretøy før nyttår, men er avvist pga. kapasitetsmangel.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget sluttet seg som kjent seg til Regjeringens forslag til endringer av engangsavgiften, herunder forslagene om CO2-komponent til erstatning for slagvolumkomponenten, bortfall av kombinertbil som egen avgiftsklasse, samt økningen av satsen for campingbiler. Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2007.

Det ble ikke vedtatt noen overgangsordninger i forbindelse med endringene i engangsavgiften. Utgangspunkter er derfor klart. Endringene trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2007, og avgiftsberegningen skal skje i tråd med de satser som gjelder på registreringstidspunktet. Skal regelverket fravikes må dette skje etter dispensasjon gitt i medhold av Stortingets vedtak om engangsavgift § 11. Denne bestemmelsen gir departementet anledning til å frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig virkning.

Bestemmelsen har blitt benyttet ved enkelte tidligere innskjerpelser i engangsavgiften, og har da gjort det mulig å registrere biler med "gammel avgift" også etter at endringene var trådt i kraft. Dette skjedde i 2002, da innslagspunktet for hvilke kombinerte biler som kan registreres uten engangsavgiften ble hevet fra 5 000 til 6 000 kg, og i 2006 da det ble innført nye krav til hvilke kjøretøy som kan registreres som lastebil uten avgift. Dispensasjonene ble gitt etter en helhetsvurdering, hvor det blant annet ble lagt vekt på at kapasitetsproblemer hos vegmyndighetene gjorde det umulig å registrere de aktuelle kjøretøyene innen iverksettelsen av endringene. Et annet poeng var at de kjøretøyene som ble rammet av innskjerpelsene ikke lenger kunne registreres i den forutsatte avgiftsgruppe, men var henvist til registrering som personbiler med mindre de ble bygget om. Dispensasjonene gjaldt et begrenset antall biler og et fåtall importører.

Finansdepartementet har mottatt flere henvendelser fra dem som omfattes av de nevnte endringene i engangsavgiften, og vurdert disse situasjonene opp mot tidligere praksis. Dette har resultert i brev 20. desember 2006 til Toll- og avgiftsdirektoratet hvor det trekkes opp retningslinjer for hvordan dispensasjonsbestemmelsen i engangsavgiftsvedtaket § 11 skal praktiseres for disse sakene. Etter retningslinjene er det bare aktuelt å gi dispensasjon for de kombinerte bilene. Det er altså ikke aktuelt å innvilge dispensasjon for virkningene av at slagvolumkomponenten erstattes av en CO2-komponent eller at avgiftssatsen på campingbiler økes.

Adgangen til å dispensere for kombinertbilene gjelder kjøretøy som ble anskaffet før fremleggelsen av St.prp. nr. 1 (2006-2007), det vil si 6. oktober 2006, og som er innført til Norge før 1. januar 2007. Det er videre et vilkår at kjøretøyet registreres før 1. mars 2007. Dersom disse vilkårene er oppfylt, kan kjøretøyene avgiftsbehandles etter de reglene som gjaldt for 2006.

Beslutningen om å begrense muligheten for dispensasjon til kombinertbilene er gjort etter en helhetsvurdering. Utover de ordinære momentene knyttet til tiden mellom Stortingets vedtak og iverksettelse og trafikkstasjonenes kapasitet, er det særlig lagt vekt på at kombinertbilene etter 1. januar 2007 forsvant som egen avgiftsgruppe, og at de aktuelle kjøretøy, med mindre de bygges om, er henvist til registrering som personbiler. Bortfallet av kombinertbil som avgiftsklasse skiller seg i så henseende fra økningen av avgiftssatsen på campingbiler og innføringen av CO2-utslippskomponent til erstatning for slagvolum. Dette er generelle avgiftsøkninger, hvor det etter Finansdepartementets oppfatning ikke vil være naturlig å gi overgangsordninger i medhold av dispensasjonsbestemmelsen i engangsavgiftsvedtaket § 11.

Avgiftsendringene har vært kjent for næringen siden 6. oktober, og hovedinnretningen var godt kjent også langt tidligere. Bransjen har hatt god tid til å omstille seg. Men flere aktører har bestilt leveranser i uvanlig store kvanta etter budsjettfremlegget, med sikte på å unngå avgiftsendringen for et stort antall biler. Dette innebærer at en prøver å undergrave intensjonene bak avgiftsomleggingen. Slike bestillinger skjer på egen risiko og gir ikke grunnlag for at staten skal innføre overgangsordninger.