Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:407 (2006-2007)
Innlevert: 08.01.2007
Sendt: 09.01.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 16.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Frogn kommune har i 9 enstemmige vedtak (6 i Formannskap og 3 i kommunestyret) vedtatt reguleringsplan for Næringsområdet Horgen. Hensikten med planen var å regulere det aktuelle arealet til byggeområdet for næringsutvikling, med reguleringsformål industri/lager samt tilhørende anlegg, adkomst og parkbelter. 13. november overprøver Miljøverndepartementet det enstemmige kommunale vedtaket.
Hvorfor ønsker ikke Regjeringen å lytte til det lokale selvstyret i denne saken?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken vedrørende reguleringsplan for næringsområde Horgen i Frogn kommune fra fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev datert 22. februar 2006. Fylkesmannen anbefaler at departementet tar innsigelsen til følge.

Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er begrunnet i at reguleringsforslaget er i strid med statlige og regionale føringer og planer, blant annet rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Akershus fylkesplan 2004-2007 og Follorådets intensjoner gjennom utviklingsavtale om areal- og samferdselsstrategier for Follo.

Det ble gjennomført møte og befaring i saken 24. april 2006 med bred deltakelse. I brev av 22. mai 2006 til Miljøverndepartementet har Samferdselsdepartementet anbefalt at innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas til følge.

Miljøverndepartementets avgjørelse i innsigelsessaken forelå 13. november 2006. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at planlegging av nye arealer til næringsformål bør skje i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel og i tråd med nasjonale og viktige regionale interesser. Departementet viser til at rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er et statlig signal til kommuner og fylkeskommuner som gir føringer i forhold til deres planlegging, og at reguleringsplanen er i strid med retningslinjene.

Miljøverndepartementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.