Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:411 (2006-2007)
Innlevert: 09.01.2007
Sendt: 10.01.2007
Besvart: 18.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til tidligere spørsmål nr. 111 (2005-2006). Grunnen til at jeg gjentar spørsmålet er at det nå skal lagres 2 000 tonn smittefarlig avfall årlig i Horten. Etter at sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad ble stengt sendes nå smittefarlig avfall ut av landet til destruksjon.
Hva betyr dette for den nasjonale kompetansen og destruksjonsmulighetene, og hvordan er sikkerheten i forhold til smittefaren ved langtidslagring av dette avfallet?

Begrunnelse

Statsråden skulle be Statens forurensningstilsyn om en redegjørelse for den nasjonale behandlingskapasiteten for smittefarlig avfall, og det svaret er nå av stor interesse da mange frykter at den nasjonale beredskapen ikke er tilfredsstillende. I Østlandsposten 8. januar 2006 kunne vi lese at fylkesmannen har godkjent at det lagres 2 000 tonn med smittefarlig medisinsk avfall på Skoppum i Horten årlig. Avfallet skal mellomlagres før det sendes til Danmark, melder NRK. Godkjenningen er gjort uten å informere beboerne i området, og i velforeningen er man sjokkerte over nyheten.
Avfallet kommer fra legekontor i Helse Øst og Helse Sør, og skal transporteres til Danmark for forbrenning. En forbrenningsovn (SYFA) i Fredrikstad som tidligere har tatt seg av slikt avfall ble stengt i desember. Dette ble statsråden gjort oppmerksom på i mitt forrige spørsmål, og jeg hadde håpet at SFT sin redegjørelse skulle sørge for at forbrenningsovnen ikke ble nedlagt før man var sikret alternativ tilfredsstillende behandling nasjonalt.
Den nye loven stiller mange krav til hvordan dette helt spesielle avfallet skal behandles, og det er viktig at landet har egen kompetanse og destruksjonsmuligheter som oppfyller kravene. SFT sin redegjørelse samt en vurdering, av hva som eventuelt skjer ved epidemier eller ved andre spesielle situasjoner bør også fremgå av svaret.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I mitt svar på representantens forrige spørsmål skrev jeg at jeg ville be Statens forurensningstilsyn (SFT) om en redegjørelse for den nasjonale behandlingskapasiteten og en vurdering av betydningen av at sykehusforbrenningsanlegget i Fredrikstad (SYFA) eventuelt legges ned. Av SFTs redegjørelse fremgår det at en nedleggelse kan medføre behov for økt eksport av smittefarlig avfall, men at det fortsatt vil være nasjonale behandlingsløsninger for alle typer smittefarlig avfall, blant annet hos Senja avfallsselskap. EU-regelverket tillater eksport av smittefarlig avfall innad i EU/EØS. Det er opp til avfallsbesitter selv å velge hvor avfallet skal leveres. Utenlandske behandlingsløsninger kan derfor uansett bli foretrukket på grunn av konkurransedyktige priser. Bedre utsortering bidrar uansett til at mengden smittefarlig avfall som krever helt spesielle behandlingsløsninger blir mindre.

Store deler av det smittefarlige avfallet som tidligere ble behandlet ved SYFA blir nå eksportert til Danmark for forbrenning. Det er behov for å omlaste og mellomlagre avfallet i korte perioder inntil en komplett transportenhet er fylt opp. Fylkesmannen i Vestfold har derfor gitt transportfirmaet som skal besørge frakten til Danmark dispensasjon fra kravet i forskrift om smittefarlig avfall om at avfallet skal leveres til godkjent behandling så snart som mulig. I dispensasjonsvedtaket er det stilt krav om forsvarlig håndtering av avfallet for å unngå smittespredning. Det kreves blant annet at mellomlagringen skal være kortvarig, at avfallet skal oppbevares kjølig, at lagringen skal skje innendørs eller i lukkede transportenheter og at avfallet skal være lagret i støtsikre og fukttette beholdere. Vedtaket kan påklages til SFT.

Jeg synes det er viktig å sikre gode behandlingsløsninger for smittefarlig avfall. Jeg vil derfor følge utviklingen videre.