Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:414 (2006-2007)
Innlevert: 09.01.2007
Sendt: 10.01.2007
Besvart: 17.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Høyre deler Regjeringens og Soria Morias mål om at mer av godstransporten skal skje med skip. For å få det til må bla. norske avgifter reduseres, spesielt gjelder det kystgebyret og losgebyret. Dessverre øker disse avgiftene for 2007. Regjeringen gjør heller ingenting med skjevfordelingen i avgiftene mellom roro- og lolo-skip.
Når og hvordan vil Regjeringen forsøke å nå målet om mer godstransport på skip?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Sjøtransport er en effektiv og miljøvennlig transportform, som utgjør en viktig del av transporttilbudet.

En betydelig del av infrastrukturen rettet mot sjøtransport finansieres gjennom brukerbetaling. Historiske årsaker og praktiske hensyn har i stor grad påvirket hvordan finansieringsstrukturen er utformet. Systemene for brukerbetaling er i mange tilfeller et kompromiss mellom hensynet til effektivitet, fordeling og behov for utgiftsdekning for staten.

Satsene for de ulike gebyrordninger er økt for 2007 for å nå Kystverkets inntjeningskrav. Gebyrsatsene fastsettes på bakgrunn av forventet pris- og lønnsvekst, trafikkutvikling for sjøtransport, samt Kystverkets økonomiske rammer slik disse fastsettes gjennom de årlige budsjettprosessene.

I Soria Moria-erklæringen har Regjeringen varslet en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport, slik at sjøtransporten gis like konkurransevilkår med landtransport. Målsettingen er at mer gods fraktes sjøveien.

Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med en gjennomgang av Kystverkets gebyrer.

I arbeidet med gebyrgjennomgangen vil det blant annet bli sett nærmere på hvordan gebyrprovenyet fordeles etter fartøysstørrelse og ulike fartøygrupper, eksempelvis roro- og lolo-fartøyer. Det er lagt opp til at gjennomgangen av gebyrstruktur ferdigstilles i 2007.

Det er også andre avgifter og gebyrer som belastes sjøtransporten, og som har innvirkning på transportmiddelfordelingen og transportsektoren som helhet. Avgifter og gebyrer rettet mot sjøtransport må derfor vurderes opp mot finansieringsstrukturen i øvrige deler av transportsektoren, og i forhold til den samlede avgifts- og gebyrpolitikken. I lys av ovenstående må oppfølgingen av Soria Moria-erklæringen sees i sammenheng med rulleringen av Nasjonal transportplan. Nasjonal transportplan vil legge grunnlaget for helhetlige politiske prioriteringer, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene, slik at transportløsningene blir effektive, trygge og mer miljøvennlige. Som Stortinget tidligere er varslet om, tas det sikte på at Nasjonal transportplan legges frem rundt årsskiftet 2008/2009.

Videre har Fiskeri- og kystdepartementet ved brev av 23. desember 2006 sendt forslag til revidert havne- og farvannslov mv. på høring med svarfrist 2. april 2007. Hovedmålsettingen med å revidere havne- og farvannslov er å etablere et juridisk rammeverk som i lys av utfordringene innen sjøtransportsektoren bidrar til at havnene utvikler seg som effektive logistikknutepunkt, og at sjøtransport hevder seg som effektiv, trygg og miljøvennlig i konkurransen med andre samferdselsløsninger.