Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:415 (2006-2007)
Innlevert: 10.01.2007
Sendt: 11.01.2007
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 22.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Høyskolen i Bergen har siden 1994 jobbet med nytt bygg. Nåværende bygningsmasse er ikke tjenlig for høyskoleformål. Statsbygg har nødvendige midler til videre prosjektering og dette vil ikke øke presset i arbeidsmarkedet eller norsk økonomi i særlig grad.
Vil Regjeringen la Statsbygg gjennomføre detaljprosjekteringen i 2007, eller har Regjeringen gitt opp planene om nytt høyskolebygg i Bergen?

Begrunnelse

Statsbygg gjennomførte i 2005 forprosjekt for nytt høyskolebygg i Bergen. Finansdepartementet godkjente prosjektet inkludert kostnadsramme (K2) i 2006.
Statsbygg har bekreftet overfor Høyskolen i Bergen at man har nødvendige midler til å videreføre prosjektet i 2007. Jevn fremdrift gjør at prosjektet kan beholde den faglige kompetansen. En utsetting slik Stoltenberg II-regjeringen legger opp til vil kunne svekke gjennomføringen av prosjektet.
Samfunnsøkonomisk skal ikke dette ha mye å si for arbeidsmarkedet eller presset i norsk økonomi. Regjeringens trenering av prosjektet har naturlig nok skapt usikkerhet rundt fremtidsutsiktene for i høyskolemiljøet i Bergen.
Det er opp til Regjeringen ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet å la Statsbygg videreføre arbeidet med detaljprosjektering av nytt høyskolebygg i Bergen.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen som er rettet til fornyings- og administrasjonsministeren knyttet til planene om et nytt høgskolebygg i Bergen. Som ansvarlig statsråd for universitets- og høyskolesektoren er spørsmålet overført til Kunnskapsdepartementet.

Som kjent er det en rekke byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren som venter på å bli realisert. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Kunnskapsdepartementet, side 116, avsnittet Bygg og lokale, heter det:

"Departementet vil trekkje fram følgjande byggjeprosjekt i nemnte rekkjefølgje: bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen (DOF), bygg for sjukepleiarutdanninga ved Høgskolen i Oslo i Pilestredet Park, samlokalisering av Høgskolen i Bergen, byggjetrinn to for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø og samlokalisering av Kunsthøgskolen i Bergen. Byggjeprosjekta har komme ulikt i framdrift, og prioriteringa må derfor også vurderast i høve til kor langt dei er komne i prosjekteringsarbeidet."

Dette innebærer at nybygg for Høgskolen i Bergen er blant de høyest prioriterte byggeprosjektene i universitets- og høyskolesektoren. Samtidig vil jeg understreke at i henhold til bevilgningsreglementet er det Stortinget som vedtar startbevilgning til nye bygg. Bevilgninger til igangsetting av nye investeringsprosjekter må også sees i sammenheng med den samlede budsjettsituasjonen for hvert budsjettår, noe som har konsekvenser for framdriften for de respektive prosjektene.

Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen fremholder at videre prosjektering av byggprosjektet ikke vil øke presset i arbeidsmarkedet eller norsk økonomi i særlig grad. Prosjektet er på ca. 51 000 kvm bto har en kostnadsramme på 1 724,2 mill. kr og en styringsramme på 1 587,3 mill. kr (prisnivå 1. juli 2008). Statsbygg har beregnet behovet for startbevilgning til 80 mill. kr. Samfunnsøkonomiske vurderinger tilsier at det for øyeblikket er grunn til å vurdere byggprosjekter i denne størrelsesordenen i forhold til et presset byggmarked og økonomiske konjunkturer. Regjeringen kommer i de årlige budsjetter tilbake til beslutninger vedrørende bygg i universitets- og høgskolesektoren, og høgskolebygget i Bergen er blant de høyest prioriterte som de fremgår av St.prp. nr. 1 (2006-2007).