Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:420 (2006-2007)
Innlevert: 12.01.2007
Sendt: 12.01.2007
Besvart: 19.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Fikk statsråden seg forelagt, før den ble offentlig kjent 18. desember, flere utkast - eller ett utkast - til den endelige fremforhandlede fusjonsavtalen mellom Hydro og Statoil, slik at man på forhånd var kjent med spørsmål knyttet til navnespørsmålet, bytteforhold, lokalisering av ulike deler av selskapet etc?

Begrunnelse

Statsråden sa i Stortingets spørretime 10. januar at Regjeringen ville komme tilbake til Stortinget med en sak om fusjonen mellom Hydro og Statoil. I forbindelse med dette ville Regjeringen gjennomgå en rekke sider ved fusjonen, slik som navn på det nye selskapet, bytteforhold, lokalisering av ulike deler av det nye selskapet, eventuelt foreslå endringer i forhold til den fremforhandlete avtalen. I den forbindelse er det viktig for Stortinget å vite i hvor stor grad Regjeringen var involvert i fusjonsprosessen før den endelige avtalen ble offentliggjort.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Statoil og Norsk Hydro offentliggjorde 18. desember 2006 at de to selskapene hadde inngått en såkalt integrasjonsavtale med formål om å slå sammen Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Integrasjonsavtalen vil senere bli erstattet av en fusjonsavtale.

Integrasjonsavtalen ble ikke forelagt meg eller andre av Regjeringens medlemmer før den ble inngått. Jeg og andre regjeringsmedlemmer mottok imidlertid muntlig informasjon fra de to selskapene om enkelte forhold som senere ble nedfelt i integrasjonsavtalen. Jeg ble informert om hvordan navnespørsmålet ville bli behandlet, om hvordan de ønsket fordeling av styreleder og konsernlederfunksjonen, og noen overordnede prinsipper om lokalisering og mulig bytteforhold.

Jeg og andre regjeringsmedlemmer drøftet disse spørsmålene i noen grad med ledelsen i selskapene, men naturligvis ikke slik at disse enkeltspørsmålene ble endelig behandlet fra vår side. Jeg hadde imidlertid tilstrekkelig informasjon til på prinsipielt grunnlag å kunne gi min støtte til fusjonsplanene da de gikk i en industriell og strategisk riktig retning for begge selskapene.

Regjeringen vil komme tilbake med en nærmere vurdering av fusjonsplanen og enkeltelementer i en stortingsproposisjon som planlegges fremmet for Stortinget før påske i år.