Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:424 (2006-2007)
Innlevert: 12.01.2007
Sendt: 12.01.2007
Besvart: 18.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett for 2006 ble merverdiavgiftsreglene for utleie av hytter strammet inn slik at hytteutleie ikke ble gjenstand for merverdiavgift med mindre virksomheten var drevet i tilknytning til romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet.
Kan finansministeren utdype hva som menes med "lignende virksomhet", samt utdype hvilke tilleggsgoder, som f.eks. båtutleie, som kan inkluderes i prisen?

Begrunnelse

Spørsmålet gjelder avgrensning i forhold til utleie av hytter i lys av Regjeringens innstramming av reglene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2006 der lovvedtaket ble endret slik at yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom likevel ikke skal ilegges merverdiavgift. Endringen gjelder likevel ikke utleie av hytter og ferieleiligheter utelukkende oppført til utleieformål når utleien er drevet i regi av f.eks. hotell og lignende virksomhet. Spørsmålet blir da hva som er lignende virksomhet?
Gitt at en person for ca. 2 år siden stiftet et eget aksjeselskap med formål å drive utleie av ferieleiligheter. Aksjeselskapet er basert på ren utleie på forretningsmessig basis. Personen har et område i en kommune hvor vedkommende vil bygge tre rorbuer. Personen har tre utleiehus som utelukkende skal leies ut på forretningsmessig basis (og har 2 andre hus/ferieboliger på nabotomtene i privat regi som ikke skal leies ut, men brukes av familien slik at behovet for å bygge for eget bruk er utelukket). I tillegg kommer båtutleie som kan inkluderes i prisen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Når det gjelder spørsmålet om hva som faller inn under begrepet "lignende virksomhet" og eksemplet du framsetter viser jeg til Skattedirektoratets fellesskriv 23. august 2006, se: http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=45460&epslanguage=NO.

Som det framgår av fellesskrivet er verken "hotellvirksomhet" eller "lignende virksomhet" klart definert i forarbeidene. I fellesskrivet nevnes imidlertid noen typeeksempler på hva som antas å falle innenfor og hva som antas å falle utenfor avgiftsområdet. Det legges til grunn at utleie av rom for overnatting i hotellvirksomhet og lignende virksomhet normalt vil inkludere rett til frokost som serveres i egen spisesal. Hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom vil på den annen side normalt være tilrettelagt for selvhushold, typisk med minikjøkken med kjøleskap og kokemuligheter samt egen spiseplass. Etter mitt syn er en slik sondring best i samsvar med bakgrunnen for innføring av merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet mv. Jeg viser i den sammenheng til Ot.prp. nr. 1, kapittel 25, hvor det først og fremst er fordelingsproblematikk knyttet til inngående avgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk under ett for virksomhet med henholdsvis servering og overnatting som søkes løst.

For ordens skyld nevner jeg likevel at det vesentligste er hvilke tjenester som omsettes i tilknytning til og utover en ordinær overnattingsrett i et lokale. Det vil si at dersom oppholdet er tilrettelagt på en måte som gjør at det er nærmere å sammenligne med alminnelig hotellvirksomhet enn ordinær utleie av fritidseiendommer, vil overnattingsvirksomheten som utøves kunne anses å falle innenfor merverdiavgiftsområdet. Det må gjøres en totalvurdering.

Når det gjelder hvilke tilleggsgoder som kan inkluderes i prisen viser jeg igjen til ovennevnte fellesskriv. Jeg antar at du med "inkluderes i prisen" mener at virksomheten har fradragsrett for relevante kostnader knyttet til ytelsen og at det oppkreves lav sats på vederlaget. I nevnte fellesskriv framgår det at det må skilles mellom ytelser som etter sin art er unntatt fra avgiftsområdet og ytelser som etter sin art er innenfor avgiftsområdet. Ytelser som er utenfor avgiftsområdet og som omsettes som et naturlig ledd i romutleien, kan omfattes av romutleien forutsatt at det ikke oppkreves særskilt vederlag for ytelsen Hva som kan anses omsatt som et naturlig ledd i romutleien må vurderes objektivt. I forarbeidene - se Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 13.1.2 - http://www.odin.dep.no/fin/norsk/dok/regpubl/otprp/006001-050080/hov014-bn.html - er det presisert at for eksempel rett til å spille golf ikke kan anses omsatt som et naturlig ledd i romutleie. Derimot kan tilgang til svømmebasseng og trimrom anses omsatt som et naturlig ledd i romutleien. Når det gjelder tjenester som etter sin art er innenfor avgiftsområdet, kan dette ikke anses som en del av overnattingstjenesten med mindre tjenesten er så underordnet overnattingstjenesten at ytelsen må regnes som en del av overnattingstjenesten. Dette vil ikke kunne sies om båtutleie.

Når det gjelder det konkrete eksempelet du tar opp i spørsmålet finner jeg det ikke hensiktsmessig å ta stilling til et konkret tilfelle. Jeg har også for lite informasjon om tilfellet. Virksomheter som har spørsmål av den typen du viser til bør ta kontakt med sitt lokale fylkesskattekontor for veiledning.