Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:425 (2006-2007)
Innlevert: 12.01.2007
Sendt: 15.01.2007
Besvart: 22.01.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Reiseliv og turisme er en meget viktig næring for distriktene, og er en viktig eksportartikkel for Norge. Hvalsafari i kommunene Andøy og Øksnes representerer en viktig attraksjon og er nøkkelvirksomhet for turisme. På grunn av strenge EU krav mht. sikkerhet, er det nå stor fare for at de som driver med hvalsafari må avvikle virksomheten pga. at sikkerhetskravene utløser behov for store investeringer.
Vil statsråden ta initiativ til å gi dispensasjon i denne saken, og blir EUs sikkerhetskrav fulgt i EU-landene?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen er opptatt av å videreutvikle norsk turisme og reiseliv. Etter min mening er imidlertid ikke det eksisterende sikkerhetsregelverket for passasjerskip til hinder for å videreutvikle kystnære reiselivsprodukter eller for å fremme positiv næringsutvikling i distriktene. Som ellers i Norge er det imidlertid et krav at passasjertransport skal skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, med fartøy som tilfredsstiller sikkerhetskravene som gjelder for passasjerfartøy. Disse sikkerhetskravene vil blant annet avhenge av et skips størrelse, byggeår, antall passasjerer og fartsområde.

Det norske sikkerhetsregelverket bygger på internasjonale bestemmelser som vi har forpliktet oss til å følge. Et generelt nasjonalt fravik fra regelverket vil innebære en reduksjon av den styrkede sikkerhetsstandarden som EU innførte ved minimumskravene i direktiv 98/18/EF.

Sikkerheten for passasjerer og besetning er etter min mening det viktigste hensynet i denne saken. Det vil innebære en uthuling av sikkerhetsregelverket hvis man skal tillate at eksempelvis fiskefartøy som konverterer til passasjerskip ikke skal tilfredsstille kravene som gjelder for andre passasjerskip. Dette fordi fiskefartøy ikke er konstruert med hensyn til de spesielle sikkerhetsmessige og tekniske krav som gjelder for passasjerskip.

EUs medlemsland er forpliktet til å implementere og håndheve sikkerhetskravene som er nedfelt i 98/18/EF, og det er EU-kommisjonens ansvar å overvåke at dette gjøres, herunder iverksette sanksjoner ved overtredelser fra medlemslandene. For Norges vedkommende tilligger denne myndigheten gjennom EØS-avtalen EFTAs overvåkingsorgan, ESA.