Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:428 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 15.01.2007
Besvart: 22.01.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ny russisk lovgivning for frivillige organisasjoner som er ventet å tre i kraft i april dette år stiller, ifølge medias dekning, opp krav til rapportering som kan være i strid med religionsfriheten.
Vil Regjeringen sørge for at disse konkrete spørsmålene knyttet til rapporteringsplikt blir tatt opp med russiske myndigheter i tiden fram mot lovens ikrafttredelse?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 398 gir utenriksministeren en redegjørelse for hvordan norske myndigheter tidligere har tatt opp problemstillinger knyttet til russisk lovgivning som truer organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet. Det vises også til hvordan norsk og internasjonalt press har medført justeringer fra russisk side. Nå ventes ny russisk lovgivning for frivillige organisasjoner å tre i kraft i april. Disse endringene i lovgivningen nevnes ikke i svaret fra statsråden. Det er viktig at norske myndigheter nettopp i denne fasen er aktive for å påvirke russiske myndigheter til å endre lovforslaget slik at de religiøse organisasjonenes rettigheter sikres på en bedre måte.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den nye loven om frivillige organisasjoner, som også inneholder bestemmelser om religiøse grupper, ble vedtatt av statsdumaen i 2005, underskrevet av president Putin i 2006 og den trådte i kraft i april 2006. Loven inneholder blant annet nye bestemmelser når det gjelder organisasjonenes rapporteringsplikt. Fristen for å levere inn første rapport basert på de nye bestemmelsene er 15. april 2007. Det er altså ikke tale om en ny lov som trer i kraft 15. april i år, men om en frist som er angitt i loven som trådte i kraft i 2006.

Den nye loven om frivillige organisasjoner inneholder nye, detaljerte bestemmelser som skal gi myndighetene bedre oversikt over organisasjonenes virksomhet og inntektskilder. Flere religiøse organisasjoner har uttalt til norsk, russisk og øvrig presse om at dette for deres del kan synes unødvendig omfattende og vil innebære detaljert telling av tilhørere under gudstjenester, og at det må redegjøres for pengegaver gitt ved innsamling av for eksempel kollekt. Flere kirkesamfunn, også det russisk-ortodokse, har gitt uttrykk for bekymring.

Fra norsk side har vi ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om den nye lovgivningen med russiske myndigheter. Loven er vedtatt og - som også Europarådet har uttalt - det er derfor iverksettelsen som nå er viktig.

Jeg vil følge nøye med på hvordan denne loven iverksettes - både når det gjelder de religiøse organisasjonenes rapporteringsforpliktelser, og når det gjelder den nye lovens konsekvenser for arbeidsvilkårene til blant annet menneskerettighetsorganisasjoner.