Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:433 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 19.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil Regjeringen løse utdanningsbehovet for voksne uten rett som benytter seg av tilbudet enkelte friskoler kan gi til videregående opplæring innenfor viktige fagfelt, dersom slike skoler skal miste retten til opptak av voksne elever uten rett, og hvordan skal eventuelle andre tilbud organiseres og finansieres?

Begrunnelse

Regjeringen har sendt til høring forslag til ny friskolelov, og høringsfristen er etter det jeg forstår, ute. I høringsutkastet legges det opp til at friskoler med særskilt tillatelse til å ta opp voksne elever uten rett, skal fratas denne retten. Dette vil få store konsekvenser for flere etablerte friskoler og derved gripe inn i en godt etablert praksis.
Dersom regjeringen ikke endrer sitt forslag etter høringen, vil det bety redusert utdanningskapasitet og potensial for bl.a. helsearbeidere. Flere voksne uten rett benytter seg, etter hva jeg har forstått, av tilbudet om omskolering innenfor de rammer enkelte friskoler er gitt for opptak av voksne uten rett. Regjeringen peker på den ene side på behovet for flere kvalifiserte helsearbeidere, men vil med lovforslaget fjerne utdanningskapasitet til slik omskolering innenfor friskolesystemet.
En annen næring som vil få utfordringer er landbruksnæringen. Ofte vil ungdoms yrkesvalg være et annet i ungdomsårene enn det som kreves for å overta familiegården. Årsaken er at mange gårder i Norge er altfor små til å gi to personer arbeid. Derfor må ungdommen på gården få seg annet arbeid. Når tiden for gårdsovertakelse kommer, vil mange ha behov for landbruksfaglig utdanning. Etter det jeg forstår benytter mange muligheten til slik utdanning gjennom det etablerte systemet hvor enkelte friskoler kan ta opp voksne uten rett.
Det er underlig at en regjering bestående av særlig ett parti med klare landbruksinteresser som grunnlag for deres politikk, kan fremme denne typen forslag selv i et høringsutkast.
Jeg er selvsagt kjent med at departementet hevder at de ikke har konkludert med hvilke forslag som skal fremmes for Stortinget. Imidlertid må departementet være kjent med konsekvensene av forslaget i høringsnotatet. Det vil derfor være interessant å vite hvordan departementet ser for seg å løse ovenstående problemstilling dersom de friskolene som i dag har rett til å ta opp voksne elever uten rett, mister denne.
Siden voksne uten rett ikke prioriteres i den offentlige skolen på grunn av manglende tilleggsfinansiering og krav til klar prioritering av elever med rett, er det neppe en forsvarlig løsning å be fylkeskommunen påta seg et tilleggsansvar for denne gruppen.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg vil innledningsvis vise til St.meld. nr. 16 (2006-2007) og ingen sto igjen, punkt 6.5 Kunnskapsløft for voksne. Her fremgår det bl.a. at Kunnskapsdepartementet mener at det er behov for å endre opplæringsloven for å gi flere voksne rett til videregående opplæring, og at departementet vil fremme et lovendringsforslag om dette våren 2008. I Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) om endringer i friskoleloven og fagskoleloven ble Stortinget første gang informert om at forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven vil bli sendt på høring høsten 2006 og lagt frem for Stortinget våren 2007 (trinn 2). Kunnskapsdepartementet sendte forslag om endringer i friskoleloven på alminnelig høring i oktober 2006. I høringsforslaget er det bl.a. foreslått at private videregående skoler med rett til tilskudd fortsatt skulle ha adgang til å ta inn voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven. Videre ble det foreslått at de av skolene som i dag har adgang til å ta inn voksne uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven ikke lenger skal ha en slik adgang. I forbindelse med sistnevnte forslag ble det også foreslått en overgangsordning. Særskilte skoler for funksjonshemmede, og videregående skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler berøres ikke av dette høringsforslaget. I tilknytning til hvert av høringsforslagene er det redegjort for departementets vurderinger. Fristen for å avgi høringsuttalelse gikk ut 2. januar 2007. Formålet med høringen er å få saken tilstrekkelig belyst, herunder innhente råd fra dem som er berørt av forslagene. Det endelige forslaget, bl.a. på bakgrunn av de høringsuttalelsene vi har mottatt i forbindelse med den alminnelige høringen, vil Stortinget få presentert i en odelstingsproposisjon i løpet av våren 2007.