Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:435 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 24.01.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): NAV i Trøndelag har sendt ut varsel om en massiv oppsigelse av skjermede tiltaksplasser overfor sine tiltaksarrangører begrunnet med at slike tiltaksplasser er redusert.
Hvordan rimer dette med at Regjeringen har hevdet økt satsing på det samme i budsjettet for 2007?

Begrunnelse

Stavne Gård KF i Trondheim har fått varsel om oppsigelse av 70 av sine ca. 300 tiltaksplasser for personer med attføringsbehov. Deres tiltak er rettet mot sosialhjelpsmottagere, tidligere rusmisbrukere, nylig fengselsløslatte osv. Grupper som Stortinget har ønsket særlig fokus på å gi en ny sjanse tilbake til arbeidslivet.
Jeg har oppfattet at også Regjeringen har vært enig i at det viktigste fattigdomstiltaket er å få flere tilbake til arbeid. Det har ikke vært mulig å lese ut av statsbudsjettet at Regjeringen har lagt opp til en slik drastisk reduksjon i skjermede sysselsettingstiltak. Ei heller har det vært mulig å oppfatte at de "nye" fattigdomsrettede arbeidsmarkedstiltakene skulle finansieres ved en reduksjon i den tidligere aktiviteten, i stedet for å komme i tillegg til den aktiviteten som allerede eksisterte.
Nå tyder signalene på at det foregår en stor reduksjon av skjermede tiltak. I Trøndelag har de fleste arrangørene fått betydelige kutt. Også andre fylker rapporterer om det samme. 60 av plassene ved Stavne Gård KF er under kategorien "arbeid med bistand", altså ute i arbeidslivet og helt i tråd med de prioriteringer som så langt har vært gjeldende.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder tiltaksplasser for yrkeshemmede. Behovet for tiltaksplasser til yrkeshemmede må ses i lys av en aktiv attføringspolitikk hvor målet er rask tilbakeføring av yrkeshemmede til ordinært arbeidsliv. Antall yrkeshemmede er på landsbasis redusert med om lag 5 pst. det siste året. Til tross for at antall yrkeshemmede ventes å gå noe ned også i 2007, har Regjeringen likevel valgt å øke tiltaksplassene til yrkeshemmede arbeidssøkere med om lag 700 plasser utover bevilgningen for 2. halvår 2006, til et tiltaksnivå på om lag 28 000 plasser i gjennomsnitt for 2007. I gjennomsnitt for perioden 2002-2005 ble det gjennomført om lag 22 200 plasser.

Valg av attføringsløp og tiltak skal ta utgangspunkt i den enkeltes muligheter og forutsetninger for å ta del i arbeidslivet, samt reflektere situasjonen på arbeidsmarkedet. Den gode situasjonen på arbeidsmarkedet er med på å skape nye muligheter for å prøve ut arbeidssøkere i ordinært arbeidsliv med sikte på varig jobb. Det legges derfor opp til økt satsing på integrerende tiltak i ordinært arbeidsliv. Samtidig er det selvfølgelig også slik at yrkeshemmede med særlig store og sammensatte bistandsbehov skal sikres tilpassede tiltak som innebærer tilrettelagt oppfølging og arbeidstrening, for eksempel i attføringsbedrifter, og departementet har understreket overfor Arbeids- og velferdsetaten at dette skal legges vekt på i tiltaksgjennomføringen.

Jeg kan ellers nevne at etaten i planlegging og gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene er bedt om å forsikre seg om at endringer i tiltakssammensetning er gitt betryggende saksbehandling og er godt faglig begrunnet, samt at eventuelle endringer overfor tiltaksarrangører mv. skjer innenfor forutsigbare tidsrammer. Jeg viser også til at departementet vil se nærmere på rammevilkårene for tiltaksgjennomføringen under kap. 634, jf. St.prp. nr. 14 (2006-2007).

Sør-Trøndelag har også hatt en positiv utvikling på arbeidsmarkedet med nedgang i helt ledige arbeidssøkere og personer på yrkesrettet attføring. Nedgangen i antall yrkeshemmede i fylket har vært på ca. 10 pst. det siste året, dvs. det dobbelte av landsgjennomsnittet. Videre har Sør-Trøndelag i mange år hatt en meget stor andel av tiltaksmidlene for yrkeshemmede bundet opp i tiltak hos institusjonelle tiltaksarrangører. Utviklingen på arbeidsmarkedet tilsier at yrkeshemmede har behov for tiltak som blant annet kan gi direkte trening i ordinært arbeidsliv.

På grunn av den betydelige nedgang i antallet yrkeshemmede i Sør-Trøndelag har det i planleggingen vært usikkerhet knyttet til omfanget av tiltaksvirksomheten. Arbeids- og velferdsdirektoratet foretar nå den endelige fordeling av tiltaksplasser for 2007 for å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av attføringsvirksomheten.

Jeg vil for øvrig påpeke at det er den lokale Arbeids- og velferdsetaten som vurderer hvilke tiltak som er best egnet for den enkelte arbeidssøker. Det lokale kontoret har best kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet, og nærhet til brukerne sikrer at bistanden er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov på best mulig måte. Når det gjelder situasjonen for Stavne Gård, er NAV Sør-Trøndelag nå i dialog med denne tiltaksarrangøren for å drøfte planleggingen av tiltaksnivået i 2007.