Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:438 (2006-2007)
Innlevert: 16.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 24.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): En rekke skattytere som har delt omsorg/ansvar for felles barn må bytte skatteklase annethvert år etter skilsmisse/samlivsbrudd.
Ser finansministeren for seg at man kan få til endringer ved innlevering av selvangivelsen som gjør det enklere for denne foreldregruppen, slik at endring av skatteklasser kan foretas automatisk fra skattemyndighetenes side?

Begrunnelse

En rekke foreldrepar har delt omsorg og ansvar likt for sine barn etter skilsmisse eller samlivsbrudd. For mange betyr dette at man bytter skatteklasse annet hvert år. I dag fungerer praksis slik at den enkelte skatteyter selv må passe på hvert år å melde ifra om korrekt skatteklasse, og da i forståelse med tidligere samboer/ektefelle. For mange oppleves dette som en "tungvint" ordning. Med dagens elektroniske saksbehandlersystem burde dette kunne legges inn automatisk, dersom foreldre har meldt ifra skriftlig til skattemyndighetene, eller om man vurderer om det hadde vært bedre med en ny skatteklasse som var en mellomting mellom 1 og 2. For eksempel å legge sammen fradragene for skatteklasse 1 og 2 og dele dem på to slik at satsen blir lik hvert år. I tillegg kan dagens ordning også oppfattes som upraktisk da fradragene vil variere fra år til år, mens utgiftene er de samme. Jeg ønsker finansministerens vurdering av denne problemstillingen. Jeg mener at dette vil være naturlig å vurdere i det arbeidet man nå allerede har satt i verk når det gjelder forenklet innlevering av selvangivelse, jf. forslag på høring om fritak fra plikt om innlevering av selvangivelsen. Og håper at finansministeren vil være positiv til å se på en løsning av denne problemstillingen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På den forhåndsutfylte selvangivelsen blir det foretatt foreløpig skatteberegning i klasse 2 for følgende grupper:

- De som anses som enslige forsørgere i forhold til folketrygdens regler, dvs. de som mottar dobbel barnetrygd.

- De som ligningsmyndighetene har opplysninger om at er ugift, skilt, separert eller enke/enkemann og som samtidig har barn under 18 år og mottar barnebidrag og/eller barnepensjon for det samme antall barn som vedkommende forsørger.

- De som ligningskontoret har lagt inn opplysninger om klasse 2 for i forkant av selvangivelsesproduksjonen.

- Ektefeller der bare en av dem har inntekt.

Ved innlevering av selvangivelsen skal skattyter kontrollere at opplysningene i den forhåndsutfylte selvangivelsen er korrekte. Hvis feil skatteklasse er lagt til grunn, må skattyter gjøre oppmerksom på dette. Gjøres dette ved innlevering av selvangivelsen, blir skatteklassen korrigert av ligningskontoret, og skatteoppgjøret blir dermed riktig.

Det finnes i dag ikke noen automatikk i systemet for å kunne skifte klasse annethvert år. Ligningskontoret må derfor eventuelt legge inn disse opplysningene manuelt hvert år, og det er ikke alltid ligningskontoret har de nødvendige opplysninger til å foreta en slik manuell retting.

Dagens ligningssystem er et omfattende system som består av svært mange funksjoner og muligheter, men systemet har også en del begrensninger. I Skattedirektoratet pågår det derfor for tiden et prosjekt som ser på mulighetene for å etablere et helt nytt og forbedret ligningssystem.

Spørsmålet om mulighet for årlige automatiske skifter av skatteklasser, er et område som er tatt opp i det pågående analysearbeidet. Man ser for seg at opplysninger om delt omsorg og årlig skifte av skatteklasse skal kunne registreres på barnets fødselsnummer, og at det der angis hvem av foreldrene som skal ha klasse 2 henholdsvis i partallsår og i oddetallsår. Dette vil da ligge som en opplysning ved oppslag på hver av foreldrene.

Under forutsetning av at reglene for klasse 2 ikke endres vesentlig før det nye ligningssystemet settes i drift, legges det således opp til at også foreldre med delt omsorg skal få oppgitt korrekt skatteklasse på den forhåndsutfylte selvangivelsen. Etter de planer som foreligger vil det nye ligningssystemet kunne være landsdekkende i 2010, det vil si allerede for inntektsåret 2009.