Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:443 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden bidra til å sikre Lågen som en fremtidig god lakseførende elv, og i hvilken grad vil statsråden vurdere å se nærmere på mulighetene for å øke vannføringen i den aktuelle viktige perioden for både laksen og interessene langs elva?

Begrunnelse

Lågen er en av landets viktigste lakseførende elver. Siden NVE gav ny konsesjon for regulering av vannføring i 2000 har den årlige fangsten gradvis blitt redusert. I 2006 ble det tatt opp svært lite laks fra Lågen. Grunneierne langs elva mener det har sammenheng med redusert vannføring i juni og juli.
Vannføringen i denne perioden skal være avgjørende for at laksen trekker opp i elven på riktig tidspunkt ifølge grunneierne.
Undersøkelser grunneierne har foretatt viser at fisket er normalt og godt i mai og starten av juni, mens det i resten av juni og juli er svært dårlig fiske. Så tar fisket seg opp igjen i slutten av august, da det normalt kommer mer regn som bidrar til å øke vannføringen.
For kommunene langs Lågen, grunneiere, turistnæring, sportsfiske og næringsfiske er det naturligvis viktig at mulighetene for fiske ikke reduseres. Over tid vil det kunne få store konsekvenser.
Det er naturligvis en interesseavveiing mellom kraftprodusentenes interesser og interessene til kommuner, grunneiere, sportsfiskere og turistnæringen. Målet må være å finne et vannføringsnivå som i størst mulig grad tilfredsstiller alle disse interessene. Nå ser det imidlertid ut til at svært mange taper til fordel for kraftproduksjonen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Numedalslågen ble opprettet som nasjonalt laksevassdrag i 2003. Dette innebærer at laksebestanden i vassdraget skal ha en særlig beskyttelse mot tiltak og aktiviteter som kan forringe laksens levevilkår.

Laksebestandene som omfattes av ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal også prioriteres i det generelle arbeidet med å styrke villaksen. Laksebestanden i Numedalslågen er gjennom dette sikret en særskilt prioritering med hensyn til tiltak for å bevare og gjenoppbygge laksebestandene. Dette omfatter blant annet restaurering av leveområder og revisjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag.

Spørsmålet om vannføringen i Numedalslågen i deler av fisketiden om sommeren er forelagt Olje- og energidepartementet som ansvarlig departement. Departementet har gitt følgende svar:

"Ved kongelig resolusjon av 18. mai 2001 fikk Numedals-Laugens Brugseierforening konsesjon til fortsatt regulering av Numedalslågen. Spørsmålet om reguleringenes konsekvenser for laksen var sentralt under behandlingen av konsesjonssøknaden.

Som det fremgår av St.prp. nr. 37 (2000-2001) forelå det en interessekonflikt mellom de øvre og de nedre deler av vassdraget. Magasinkommunene ønsket mer vann i magasinene av hensyn til estetikk og fisk. Dette var i motstrid med elvekommunenes ønske om mer vannslipping hovedsakelig av hensyn til laksen i vassdragets nedre deler. Etter en vurdering av fordeler og ulemper som ville oppstå, ble det fastsatt vannføringsbestemmelser som skal sikre en levedyktig produksjon av laks i Numedalslågen, samtidig som de øvre deler av vassdraget, magasinområdene, skal få redusert sine ulemper i den grad det er mulig uten å sette laksebestanden i vassdraget i fare. Det følger av reguleringskonsesjonen at vilkårene knyttet til vannføringen kan tas opp til ny vurdering etter 10 år dersom undersøkelser vedrørende laksens overlevelse, oppvandring til - og utvandring fra - vassdraget viser behov for det."

Statusen som nasjonalt laksevassdrag innebærer at laksebestanden i Numedalslågen skal ha en særlig beskyttelse. Vi vil derfor følge nøye med i utviklingen og vurdere om det er behov for justeringer i vannføringsbestemmelsene som forutsatt i reguleringskonsesjonen.