Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:444 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 23.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva mener statsråden om at 2006-tilskuddet til barnehagene ble utbetalt sent i mange kommuner, og hva vil statsråden gjøre for at dette kraftig forbedres i 2007?

Begrunnelse

Ved inngangen til desember ventet fortsatt én av fem private barnehager på melding om hva de får i kommunalt tilskudd for 2006. Det kommer frem av en stor undersøkelse som Private Barnehagers Landsforbund har gjort blant sine vel 1 700 medlemsbarnehager. Resultatene av undersøkelsen dokumenterer en uforutsigbarhet i forhold til drift av private barnehager som var mer omfattende enn mange hadde trodd.

Undersøkelsen viser:

- 20 pst. av barnehagene har ennå ikke mottatt endelig vedtak om kommunalt driftstilskudd for 2006.
- 39 pst. fikk vedtak om kommunalt tilskudd i løpet av september, oktober eller november.
- Kun 37 pst. er trygg på at kommunens beregninger er gjort i henhold til regelverket.
- 67 pst. har mottatt forskudd på kommunalt tilskudd for 2006.

Samtidig opplyser 23 pst. av barnehagene at de forventer et driftsunderskudd i 2006. Antallet barnehager som går med underskudd holder seg dermed stabilt fra året før. Totalt har 706 barnehager svart på PBLs undersøkelse.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Drift av barnehager finansieres i dag av øremerket statstilskudd, kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Det øremerkede statstilskuddet utgjør den klart største andelen av finansieringen. I 2005 utgjorde statstilskuddet 54,5 pst., foreldrebetalingen 28,6 pst. og det kommunale tilskuddet 12,9 pst. av den totale finansieringen av de ordinære private barnehagene. Tallene fremgår av en årlig kostnadsundersøkelse i barnehagesektoren.

Det øremerkede statstilskuddet gis til alle godkjente barnehager og er nærmere regulert i Kunnskapsdepartementets rundskriv Statstilskudd til drift av barnehager. Fylkesmannen fatter vedtak om statstilskudd til den enkelte barnehage og kommunen utbetaler tilskuddet. Det øremerkede statstilskuddet utbetales forskuddsvis.

Det kommunale tilskuddet reguleres av Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Det er her ikke fastsatt noen frist for kommunen til å fatte vedtak om kommunalt tilskudd til private barnehager. Kommunene har imidlertid en forpliktelse til å følge alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper i sin saksbehandling. Det bør derfor ikke gå ugrunnet lang tid fra kommunen har mottatt alle relevante opplysninger til vedtak fattes i saker der utfallet vil ha stor betydning for driften av barnehagevirksomheten. En måte å sikre driften på, er at kommunene utbetaler forskudd på kommunalt tilskudd før endelig vedtak er fattet av kommunen. I undersøkelsen til Private barnehagers landsforbund (PBL), hadde 67 pst. av barnehagene mottatt slikt forskudd i 2006.

Det er uheldig at så mange private barnehager mottar endelig vedtak om kommunalt tilskudd så sent som PBLs undersøkelse kan tyde på. En stor andel av barnehagene i Norge drives av private og det er viktig at disse sikres forutsigbarhet i rammevilkårene. Departementet har utarbeidet veiledningsmateriell til hjelp for kommunene i praktisering av forskrift om likeverdig behandling. Veiledningsmateriellet gjennomgås og revideres årlig. Videre har fylkesmennene i 2007 fått i oppdrag å sette særlig fokus på informasjon og veiledning i forbindelse med forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd.