Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:445 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvor mye har NRKs utbygging av DAB-distribusjon hittil kostet, og hvor mye vil de totale utbyggingskostnader bli?

Begrunnelse

I store deler av Norge er det relativt få radiokanaler tilgjenglig på FM, de fleste har kun tilgang til 4-6 kanaler i sitt område. Riksnettet for DAB har nå en dekning på 70 pst. og inneholder for tiden 8 kanaler. Regionsnettet som er bygget ut i Oslofjordområdet, og delvis i Rogaland, Trondheim og Tromsø, inneholder i tillegg 5-8 kanaler og dekker ca. 40 pst. av befolkningen.
Utbyggingen av DAB finansieres over NRKs radiobudsjett, i tillegg til bidrag fra private radioaktører (P4). Utbyggingen har pågått i en årrekke, fra de tidligste prøvesendinger, frem til fullskalautbygging i dag.
En arbeidsgruppe er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet via Medietilsynet anbefalte at FM-nettet slukket i 2014. Siden gruppen avleverte sin rapport har det vært en livlig diskusjon rundt temaet. I denne diskusjonen har det blitt fremsatt en rekke påstander rundt kostnadene ved utbygging. Uten offisielle tall på kostnaden er det lite som tyder på at debatten blir mer edruelig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: NRK opplyser at selskapets utgifter til leie av DAB-kapasitet så langt beløper seg til om lag 103 mill. kr. Utbyggingen begynte i 1999. I perioden fra 1995 til 1999 var det tre prøvesendere i drift med utbetydelige utgifter for NRK. NRK kommer i årene framover til å betale om lag 30 mill. kr i året for leie av hele den regionalt inndelte frekvensblokken og én enhet i den riksdekkende blokken. Dette tilsvarer 7/12 av kapasiteten i hele DAB-nettet.

Når det gjelder spørsmålet om kostnadene ved videre utbygging etter 2010, finnes det ingen konkrete tall utover det som er angitt i rapporten Digitalradio i Norge. Der anslås det en årlig leie for regionblokk på 180 mill. kr for tilnærmet 100 pst. befolkningsdekning. Riksblokken, som i hovedsak disponeres av de kommersielle aktørene, ble antatt å koste om lag 90 mill. kr, forutsatt en befolkningsdekning på 90 pst.

NRK har signalisert at det ikke er realistisk å bygge ut DAB videre utover dekningen på i overkant av 80 pst. før en har en forpliktende plan for avvikling av dagens FM-distribusjon. Dette har sammenheng med at det vil være uforholdsmessig dyrt å drifte både et analogt FM-nett og et DAB-nett med tilnærmet 100 pst. befolkningsdekning over flere år.