Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:447 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Rehabilitering og habilitering av blinde og sterkt svaksynte er et svært viktig tilbud for den gruppen det gjelder. Undertegnede er kjent med at tilbudene ved Evenes i Lofoten står i fare for å måtte kutte i tilbudet som en følge av manglende finansiering. Institusjonen ved Evenes er den eneste med et slikt tilbud til svaksynte og blinde i Nord-Norge.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at denne gruppen får et godt og verdig tilbud om rehabilitering og habilitering?

Begrunnelse

Rehabilitering og habilitering av blinde og sterkt svaksynte er et svært viktig tilbud for den gruppen det gjelder. Undertegnede er kjent med at tilbudene ved Evenes i Lofoten og andre steder står i fare for å måtte kutte i tilbudet som en følge av manglende finansiering. Blindeforbundet har tidligere basert store deler av sin virksomhet på inntekter fra blant annet spilleautomater. Når denne inntektskilden forsvinner, vil det til syvende og sist ramme mennesker som har stor nytte av de tilbudene Blindeforbundet gir, særlig innenfor rehabilitering og habilitering. Undertegnede er av den klare oppfatning at også rehabilitering og habilitering for denne gruppen er et statlig ansvar, da det ikke finnes andre eksisterende tilbud til denne gruppen, og at det derfor er statsrådens oppgave å sørge for at finansiering av allerede eksisterende tilbud blir prioritert for 2007. Som blir et kriseår grunnet omgjøringen av finansieringssystemet. Evenes rehabilitering, som Blindeforbundet eier og driver, har 39 sengeplasser 13-14 årsverk med ca. 5 000 gjestedøgn i året og er en av kommunens største arbeidsplasser.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Tilbudet i institusjonene for blinde og svaksynte anses ikke som spesialisthelsetjenestene, og disse institusjonene ble ikke godkjent som opptreningsinstitusjoner. Bestilleransvar og finansieringsansvar for tilbud i disse institusjonene ble derfor ikke overført til de regionale helseforetakene.

Trygden yter bidrag til rekreasjonsopphold ved følgende institusjoner for blinde og svaksynte:

- Evenes Kurs- og Treningssenter

- Hurdalsenteret

- Solvik Kurs- og Aktivtetssenter

- Midtun Ferie- og Rekreasjonshjem.

Det forutsettes at oppholdene skal være aktive og ha et formål.

I tillegg til bidrag til rekreasjonsopphold ytes det støtte til tilpasningskurs fra folketrygden og statlig tilskudd til voksenopplæring. Det ytes tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, bl.a. til likemannsarbeid. En del av tilbudene i institusjonene for blinde og svaksynte er kommunalt ansvar, da tilbudene dels støtter opp under sosialtjenestelovens overordnede mål. En del av tilbudene synes å dekke tjenester som kan defineres som opplæring med hjemmel i opplæringsloven.

Departementet ser behov for en kartlegging av virksomheten ved de fire institusjonene som får bidrag fra folketrygden til rekreasjonsopphold for å få en oversikt over hvilke tjenester som ytes. Helse- og omsorgsdepartementet vil samarbeide med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om dette. På bakgrunn av en kartlegging vil en kunne vurdere hvilket tilbud det vil være viktig at institusjonene for blinde og svaksynte ivaretar når det gjelder opplæring og trening for å mestre hverdagen, og hvordan tilbudet i disse institusjonene bør finansieres.

Departementet arbeider med en strategi om habilitering og rehabilitering. I denne strategien vil også rehabiliteringstilbud til blinde og svaksynte bli omtalt.