Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:448 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 29.01.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Tror statsministeren bruken av 25 til 30 mrd. kr for å øke statens eierandel i det fusjonerte olje- og energiselskapet (Statoil/Hydro) vil skape press i norsk økonomi?

Begrunnelse

Etter at Statoil har fusjonert med olje- og gassdivisjonen til Norsk Hydro, vil staten ha en eierandel i det nye selskapet på 62,5 pst. Statsministeren har uttalt at Regjeringen ønsker å kjøpe seg opp til en eierandel på 67 pst. i det nye selskapet. Bransjeanalytikere anslår at dette vil bety at staten må bruke mellom 25 til 30 mrd. kr for å realisere dette oppkjøpet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen har signalisert at den har som intensjon over tid å kjøpe seg opp til 67 pst. i et sammenslått selskap. Dette vil kreve en oppkjøpsfullmakt fra Stortinget.

Kjøp av aksjer i et sammenslått selskap mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet vil innebære en omplassering av statens fordringer. Det betyr at utgifter til kjøp av disse aksjene ikke vil fortrenge andre utgifter på statsbudsjettet. Oppkjøpet vil skje over tid slik at man unngår å påvirke aksjekursen unødig. Det er grunn til å tro at selgere av aksjene ville solgt uavhengig av om det er staten eller andre som er kjøper. Det er videre rimelig å anta at inntektene fra et salg i stor grad omplasseres til andre spareobjekter og ikke til forbruk. En slik omplassering vil ikke i seg selv endre presset i økonomien.

Regjeringen vil i løpet av våren legge fram for Stortinget en proposisjon med bl.a. forslag om fullmakt til å kjøpe seg opp i et fusjonert selskap. En vil da også redegjøre nærmere om administrative og økonomiske konsekvenser som følge av et slikt oppkjøp.