Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:450 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vurdere bruk av legemiddelet Tysabri, som man har gode erfaringer med i MS-behandlingen i Sverige.
Når regner statsråden med at denne gjennomgangen er sluttført, og vil Regjeringen åpne for at det etableres midlertidige retningslinjer for finansiering av Tysabri til enkelte pasienter, hvor det kan være tidskritisk dersom bruk av virkningsfull medisin utsettes?

Begrunnelse

Tysabri er godkjent for pasienter som ikke har nytte av annen behandling, og som har svært aktiv, attaksvis MS. Disse pasientene har i dag ikke annet behandlingsalternativ enn cellegift, som har en vesentlig dårligere bivirkningsprofil enn Tysabri.
Nasjonalt kompetansesenter for MS antar at om lag 200 til 250 pasienter vil være kandidater for Tysabri-behandling i Norge i løpet av det første året.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Legemiddelet Tysabri har fått markedsføringstillatelse i Norge i 2006 for indikasjonen relapsing-remitting multippel sklerose (RRMS). Legemiddelet gis som infusjon på sykehus. Dette innebærer at kostnadene til legemiddelet må håndteres og prioriteres innenfor de ressursrammer som Stortinget har vedtatt for de regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene får inntekter over basisbevilgningene og de aktivitetsstyrte ordningene (innsatsstyrt finansiering og polikliniske refusjoner) for å gjennomføre pasientbehandling.

Ny medisinsk kunnskap og ny teknologi er viktig for forbedringer i helsetjenesten. Hensikten med gjennomganger som dette er å få vurdert hvor nyttig og trygt nye legemidler og ny teknologi er, fordi de ofte er dyrere enn de etablerte og i mange tilfeller et supplement til eksisterende behandling. Kostnadene vil dermed øke totalt sett. I et prioriteringsperspektiv er det viktig at det gjøres en helhetlig vurdering av effekter og kostnader innenfor de ressursrammer Stortinget har stilt til rådighet for de regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med å lage klarere retningslinjer for innføring av nye behandlingsmetoder og legemidler på sykehusene for å sikre et mest mulig likeverdig tilbud på tvers av helseregioner. Jeg vil her vise til omtalen i Nasjonal helseplan (2007-2010) som nylig ble vedtatt av Stortinget.

Bestillingene til Kunnskapssenteret vil inngå i Sosial- og helsedirektoratets tildelingsbrev for 2007. Jeg vil imidlertid sikre meg at gjennomgangen skjer i løpet av 1. halvår 2007.

Det er ikke planer om å etablere retningslinjer for bruk i påvente av Kunnskapssenterets gjennomgang. Jeg har forståelse for at det for den enkelte pasient kan oppleves vanskelig når en opplever å ikke få rask tilgang til et nytt behandlingstilbud. Vi må likevel ha tillit til at utfordringene i helsetjenesten løses av de som har fått i oppdrag å organisere et forsvarlig tilbud. Vi har i tillegg opprettet flere kontrollinstanser der enkeltpasienter eller grupper kan få hjelp til å vurdere om behandlingstilbudet er forsvarlig.