Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:451 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Kan statsråden medvirke til at spesialiserte langtidsplasser med etablerte fagmiljøer for unge med omfattende problemer ikke ofres til fordel for nye tiltak innen LAR, avrusning og utredning uten at det er foretatt tilfredsstillende evalueringer av det totale tilbudet, og kan hun gi sin vurdering av hvorvidt det enkelte foretak fritt kan omdisponere tiltak som i utgangspunktet fungerer som regionale?

Begrunnelse

Ved Avdeling for Rus og Psykiatri, Sykehuset Buskerud HF planlegges det å nedlegge et langtids behandlingssted for unge rusmisbrukere, ARP Våks. Begrunnelsen for nedleggelsen er behov for økt kapasitet til avrusning og utredning, økning av høyskoleutdannede og lege- og psykologspesialister, samt manglende økonomiske midler. Avdelingen har, for å imøtekomme de sentrale helsemyndigheters satsing på legemiddelassisterte rehabiliteringsplasser, økt kapasiteten med 40 plasser for 2007. Den økte kapasiteten innenfor avrusing og utredning vil for en stor del gå med til å dekke behovet for opptrapping og skjerming av pasienter som tilbys legemiddelassistert rehabilitering. Sykehuset sier selv i forbindelse med nedleggelsen at ARP Våks gir et godt miljøterapeutisk tilbud til ungdom som sliter med rusproblemer kombinert med psykiske lidelser som ADHD, traumer, angst og mye uro. En nedleggelse av Våks vil bety en reduksjon på 10 behandlingsplasser for ungdom mellom 18 og 25 år. Annen virksomhet i Helse Sør kan på kort sikt neppe overta Våks` plass hva faglig innhold angår. Den regionale enhet for samordning og analyse av rusbehandling i Helse Sør mener at det er nødvendig med en evaluering av regionens ungdomstiltak før en legger ned enheter. En slik evaluering har ikke vært foretatt. Det er et viktig mål for Regjeringa å sikre et godt tilbud til de yngste rusmisbrukerne. Da er det synd om et godt tilbud til denne gruppa legges ned. Det er heller ikke heldig dersom det er slik at langtids institusjonsbehandling legges ned til fordel for LAR-tilbud, særlig ikke når dette rammer de yngste. Det er viktig å sikre et mangfold av tilbud, og at det er mulig å velge medikamentfri, langtids rusbehandling. Videre er det uheldig dersom det enkelte foretak fritt kan omdisponere tiltak som i utgangspunktet fungerer som regionale.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Med hensyn til situasjonen ved den konkrete institusjonen, ARP VÅKS, som representanten Thorkildsen tar opp i sitt spørsmål, har jeg vært i kontakt med Helse Sør RHF for nærmere orientering. Styret i Sykehuset Buskerud HF behandlet 24. januar i år et forslag fra administrasjonen om å legge ned driften ved ARP VÅKS. Ved behandling av denne saken avviste styret administrasjonens forslag om nedleggelse av ARP VÅKS.

Jeg kan også tilføye at Helse Sør RHF i løpet av første halvår 2007 skal utarbeide en tiltaksplan for rus- og avhengighet som skal ses i sammenheng med revisjon av den regionale planen innen det psykiske helsevern. I dette planarbeidet vil Helse Sør RHF blant annet vurdere behovet for langtidsplasser, tilbud til unge og samhandling mellom tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og det psykiske helsevern.

Som representanten Thorkildsen er også jeg særlig opptatt av at unge med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer skal få de tilbud om behandling som de har behov for, og som de etter pasientrettighetsloven også har krav på. Jeg nedsatte ved årsskiftet 2005/2006 en arbeidsgruppe som bl.a. fikk i oppdrag å foreslå hvordan rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige. Bakgrunnen for utredningsarbeidet er Soria Moria-erklæringen hvor det fremgår at Regjeringen vil bidra til at ventetiden i psykisk helsevern for barn og unge reduseres ved innføring av en særskilt ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser, samt at Regjeringen vil etablere en garanti om rask behandling for rusmiddelavhengige under 23 år.

Denne arbeidsgruppen foreslo å innføre en vurderingsfrist på 10 dager og en behandlingsgaranti på 90 dager. Arbeidsgruppens innstilling har nå vært på en høringsrunde. Jeg har nå denne innstillingen og høringsuttalelsene til vurdering, men kan så langt si at jeg er opptatt av at unge rusmiddelavhengige skal få behandling så raskt som mulig.