Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:455 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 01.02.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ifølge NOF er det flere offiserer på oppdrag i Afghanistan mot sin vilje, beordret av Forsvaret. Dette skal være første gang nordmenn er på risikofylte utenlandsoppdrag mot sin vilje. Dette kan i verste fall få fatale konsekvenser.
Deler statsråden denne erfaringen, og i så tilfelle, hva gjør Forsvaret for at offiserer er godt motivert og trent til å utføre sine ofte, farlige oppdrag, og hva vil statsråden gjøre for at de som er utmotiverte ikke blir en fare for seg selv og andre og det oppdraget de skal utføre?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Lov om personell i Forsvaret gir Forsvaret anledning til å disponere befal, vervede mannskaper og enkelte kategorier sivile til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Denne ordningen er en viktig forutsetning for at Forsvaret skal kunne løse pålagte oppgaver, herunder deltakelse i internasjonale operasjoner. Slike oppdrag er nå en naturlig og integrert del av Forsvarets kjernevirksomhet.

Det tidligere lovverket (fredstjenesteloven) bygget på at befalet i hovedsak måtte melde seg frivillig til internasjonale operasjoner. Loven inneholdt imidlertid en begrenset adgang til beordring dersom tilfredsstillende deltakelse ikke kunne oppnås ved frivillig rekruttering. Forsvarskomiteen uttalte i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 152 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 38 (1998-99):

"Det kan etter komiteens mening reises spørsmålstegn ved rimeligheten i at folk som er yrkesmessig ansatt i Forsvaret skal kunne vegre seg mot å utføre oppdrag som er en integrert del av Forsvarets løpende oppgaver og som Norge gjennom internasjonale avtaler har forpliktet seg til å utføre. Komiteen mener at en beordringsordning for befal, bl.a. bygd på erfaringer fra Danmark, bør vurderes innført og forelegges Stortinget som egen sak så snart som mulig."

Stortinget vedtok i 2004 Lov om personell i Forsvaret, jf. Innst. O. nr. 94 (2003-2004) til Ot.prp. nr. 60 (2003-2004). Loven åpnet for en generell disponeringsadgang for befal og vervede mannskaper og enkelte kategorier sivilt ansatte. Da loven ble vedtatt ble det blant annet også lagt vekt på spre belastningen i befalskorpset, både av hensyn til befalet selv, og ikke minst av familiemessige hensyn.

Gjennom disponeringsordningen vil man for øvrig kunne spre den kompetansen som tjenestegjøring i internasjonale operasjoner innebærer på flest mulig befal, og ikke bare på de som i utgangspunktet melder seg som frivillige. Dagens internasjonale operasjoner er dessuten krevende. Det er derfor viktig å ha sikker tilgang på avdelinger som er godt øvet og samtrent. Disponeringsadgangen vil bidra til å gi oss slike avdelinger. Dette er ikke minst viktig for den enkeltes og avdelingens sikkerhet.

Hensynet til personellets sikkerhet vil alltid ha høy prioritet. Det personellet som sendes ut får god opplæring og tett oppfølging både før, under og etter oppdrag. Forsvarsdepartementet mener derfor at personell som disponeres til internasjonale operasjoner har gode forutsetninger for å gjennomføre denne tjenesten på en profesjonell måte, uavhengig av graden av frivillighet.

Norge stiller i dag styrker til internasjonale operasjoner som både er godt utdannet og utrustet. Muligheten til å disponere en større andel av befalet er en viktig forutsetning for at Forsvaret skal kunne løse sine internasjonale oppgaver i fremtiden. Fritaksmuligheter og familiepolitiske tiltak vil videre bidra til at disponeringen ikke får uheldige utslag for befalet og deres familier.