Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:458 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kan statsråden bekrefte at den evalueringen flere av Regjeringens medlemmer har pekt på skal komme i etterkant av M/S "Server"-forliset vil ta utgangspunkt i at den forberedte oljevernberedskapen skal styrkes og ha hovedfokus på evaluering av hvor god den forberedte beredskapen var?

Begrunnelse

M/S "Server"s forlis ved Hellesøy fyr, utenfor Fedje i Hordaland har revitalisert debatten om norsk oljevernberedskap. Statsråd Andersen, i egenskap av fiskeri- og kystminister, sier til NTB den 15. januar 2006, at "vi skal gjennomgå beredskapen og alt som er gjort når aksjonen er avsluttet". Statsråd Helen Bjørnøy sier til samme kilde at Regjeringen "må se på hva som kan gjøres for å styrke oljevernberedskapen". Begge disse uttalelsene gir ett inntrykk av at Regjeringen vil se på oljevernberedskapsnivået med tanke på å styrke denne.
Den 17. januar er statsminister Stoltenberg også klar i sine uttalelser i spørretimen, når han uttrykker seg i samme retning: "Det Regjeringen vil gjøre er å gjennomgå erfaringene fra den ulykken vi nå har hatt, og vi vil iverksette tiltak." og "Vi ser også at vi har behov for andre tiltak, bl.a. når det gjelder depoter for oljevernutstyr og andre tiltak som kan bidra til å redusere faren for ulykker og bidra til å øke vår beredskap til å håndtere ulykker".
På representantskapsmøtet til "Fiskebåt" i Oslo den 18. januar er imidlertid statsråd Andersen, fortsatt i egenskap av fiskeri- og kystminister, atskillig mindre klar i sin tale. Andersen gir her, etter representantens oppfatning, uttrykk for at Regjeringens mye omtalte evaluering av oljevernberedskapen, skal være en evaluering av Kystverkets håndtering av M/S "Server"s forlis.
Det er uheldig når Regjeringens medlemmer gir sprikende uttalelser i forhold til hva som skal evalueres i etterkant av M/S "Server"s forlis. Til tross for at det står svart på hvitt i Soria Moria-erklæringen, kan det nå tyde på at enkelte av Regjeringens medlemmer mener nok en evaluering må til før man kan sette i gang arbeidet med en reell styrking av beredskapen i alle ledd. Det er også en stor forskjell på å evaluere Kystverkets håndtering av operasjonen og den beredskapen som lå til grunn for det virkemiddelapparatet Kystverket hadde tilgang til.
Kystverket evaluerer forøvrig så vidt representanten er kjent med alle sine operasjoner og en slik evaluering krever ikke politisk innblanding.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Det ble foretatt en samlet gjennomgang av sjøsikkerheten og oljevernberedskapen langs kysten i St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Denne meldingen ligger til grunn for arbeidet med forebyggende sjøsikkerhet og oljevern. På bakgrunn av analyser av forventet trafikkutvikling og risikoutvikling foreslås det i St.meld. nr. 14 (2004-2005) tiltak både for å forebygge at ulykker inntreffer og tiltak for å styrke oljevernberedskapen.

Flere av tiltakene som ble foreslått i meldingen er allerede etablert. En ny trafikksentral for Nord-Norge, lokalisert i Vardø, ble offisielt åpnet den 23. januar 2007. Norge har også fått FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, sin tilslutning til etablering av seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst.

I arbeidet med sjøsikkerhet og oljevernberedskap er det viktig at vi bygger på erfaringer fra virkelige hendelser. Kystverket arbeider kontinuerlig med å forbedre den operative håndteringen av hendelser og gjennomføring av oljevernaksjoner. Det er derfor fast praksis i Kystverket at aksjoner evalueres.

I tillegg til Kystverkets evaluering av denne spesifikke aksjonen vil erfaringene fra forliset utenfor Fedje tas med i det videre arbeidet med oppfølgingen av St.meld. nr. 14. bl.a. når det gjelder dimensjonering av oljevernberedskapen til den aktuelle risikoen. Regjeringen vil videre så raskt som mulig se spesielt på en oppgradering av utstyret i depotet på Fedje.