Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:459 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Det har fremkommet et forslag om å bygge ned riksvei 4 mellom Gjelleråsen og Sinsen for å omgjøre strekningen til en lokalvei forbeholdt beboere og næringslivet i Groruddalen. Dette kan få alvorlige konsekvenser for Nittedals befolkning og beboere i Oppland, fordi målsettingen er at det skal bli mye vanskeligere for privatbilister å kjøre inn til Oslo.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at nedbyggingen av riksvei 4 ikke gjennomføres før Fossumdiagonalen er på plass?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at staten og Oslo kommune nettopp har undertegnet en avtale som skal sikre bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Statens vegvesen informerte for to uker siden Nittedal formannskap om planene for å gjennomføre miljøtiltakene på veisektoren i Groruddalen. Ifølge veiplanleggernes melding, skal riksvei 4 fra Gjelleråsen til Sinsen bygges ned til en lokalvei for Groruddalen. Dette vil medføre at for privatbilister og nyttetrafikken ellers blir det vanskeligere å ta seg inn til Oslo. Bilister fra Nittedal får valget mellom å svinge av på Gjelleråsen, kjøre ned riksvei 22 til Hvam og videre over på E6 til Oslo. Alternativet er å følge riksvei 4 inn til Bånkall, svinge av her, kjøre ned den planlagte Fossumdiagonalen, videre over på Østre Aker vei og inn til sentrum.
Fossumdiagonalen er en tunnel under Rommen og det er viktig at i alle fall denne er på plass før nedbyggingen av riksvei 4 gjennomføres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: På bakgrunn av Nasjonal transportplan 2006-2015 arbeider Statens vegvesen med planer for riksvei 4 Groruddalen/Fossumdiagonalen med sikte på å legge fram forslag til planprogram våren 2007. Det er lagt til grunn en prinsippløsning om nedgradering av riksvei 4 Trondheimsveien og oppgradering av riksvei 163 Østre Aker vei. Planprogrammet som skal vedtas av Oslo kommune, vil avklare forutsetninger og prosess for planlegging av de enkelte delene av prosjektet. Statens vegvesen vurderer det som lite aktuelt å bygge ned Trondheimsveien før trafikken nordfra kan ledes over på riksvei 163 Østre Aker vei via en ny Fossumdiagonal.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er det lagt til grunn mulig oppstart av riksvei 4 Groruddalen/Fossumdiagonalen i slutten av denne planprogramperioden. Eventuell oppstart forutsetter at det blir vedtatt en ny ordning med brukerfinansiering i Oslo-området. Riksvei 4 Fossumdiagonalen er prioritert i det forslaget til Oslopakke 3 som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har vedtatt.

I dette forslaget er det imidlertid ikke satt av midler til Trondheimsveien og Østre Aker vei.

Utbygging av riksvei 4 Fossumdiagonalen og tiltak på Trondheimsveien og Østre Aker vei er gjenstand for vurdering i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019. Planlegging etter plan- og bygningsloven og videre arbeid med en ny ordning med brukerfinansiering i Oslo-området, vil legge grunnlag for forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019, som skal behandles av Stortinget våren 2009.