Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:461 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 30.01.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Hvilke rettigheter til foreldrepenger finnes i dag for menn og kvinner som er på henholdsvis dagpenger, rehabilitering og attføring?

Begrunnelse

Jeg får stadig henvendelser fra personer som opplever det vanskelig å forstå regelverket for hvilke rettigheter de har til foreldrepenger, når de er henholdsvis arbeidsledige på dagpenger, på rehabilitering og på attføring. Spesielt opplever mennesker på attføring det vanskelig å vite om sine rettigheter, da opplysningene som gis om dette er ulike i forhold til hva slags attføringstype det snakkes om.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Dagpenger, rehabiliteringspenger og attføringspenger har betydning når det gjelder opptjening av rett til foreldrepenger og beregning av ytelsens størrelse. Mors mottak av ovennevnte ytelser, vil videre kunne innvirke på fars rettigheter.

1. Opptjening

Etter folketrygdloven § 14-6 første ledd er det et vilkår for rett til foreldrepenger at stønadsmottaker har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til. Det stilles altså krav om både yrkesaktivitet og pensjonsgivende inntekt.

Både dagpenger, rehabiliteringspenger og attføringspenger er pensjonsgivende inntekt. I henhold til folketrygdloven § 14-6 tredje ledd er det imidlertid bare det å motta dagpenger som er likestilt med yrkesaktivitet og som gir rett til opptjening til foreldrepenger. Attføringspenger og rehabiliteringspenger er ikke likestilt med yrkesaktivitet i denne sammenheng, og å motta disse ytelsene gir altså ikke opptjeningsrett til foreldrepenger.

2. Beregning av foreldrepengenes størrelse

I henhold til folketrygdloven § 14-7 første ledd beregnes foreldrepenger på samme måte som sykepenger etter nærmere regler i folketrygdloven kap. 8. Så lenge det foreligger rett til foreldrepenger, kan både dagpenger, attføringspenger og rehabiliteringspenger etter nærmere vilkår telle med i beregningsgrunnlaget, dvs. fastsettelsen av ytelsens størrelse.

3. Fedres rettigheter

Etter folketrygdloven § 14-12 første ledd har far rett til fedrekvote hvis både mor og far har opptjent rett til foreldrepenger og mors yrkesaktivitet i opptjeningstiden har tilsvart minst 50 pst. stilling. Hvis mor mangler rett til foreldrepenger, for eksempel fordi hun har mottatt attføringspenger eller rehabiliteringspenger i opptjeningstiden, har far ikke rett til fedrekvote.

Mors tilpasninger etter fødselen har videre betydning for fars mulighet til å ta ut foreldrepenger på selvstendig grunnlag (ikke fedrekvote). I henhold til folketrygdloven § 14-13 stilles i disse tilfellene krav om at mor etter fødselen enten går ut i arbeid, tar offentlig godkjent utdanning på heltid eller kombinerer dette. Hvorvidt far har rett til foreldrepenger når mor mottar dagpenger, attføringspenger eller rehabiliteringspenger, beror altså på om mors aktivitet er av en slik art at den kan likestilles med henholdsvis arbeid eller offentlig godkjent utdanning. Dette er et tolkningsspørsmål.

I henhold til dagens praksis likestilles ikke arbeidsløshet med å gjenoppta arbeidet. Far har altså ikke rett til foreldrepenger på selvstendig grunnlag hvis mor mottar dagpenger. Dette gjelder likevel ikke dersom moren blir arbeidsledig etter at hun faktisk har vært i arbeid en periode etter fødselen.

Når det gjelder attføringspenger og rehabiliteringspenger, foretas en konkret vurdering av om den aktuelle aktiviteten kan likestilles med arbeid eller utdanning. For eksempel vil jobbtrening utenfor hjemmet i forbindelse med yrkesrettet attføring, kunne likestilles med arbeid. I slike tilfeller vil far kunne ha rett til foreldrepenger.