Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:467 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Jamfør svar på skriftlige spørsmål nr. 386 (2006-2007). Den omtalte forskriften kan tolkes som at man må dokumentere at man tilfredsstiller visse kriterier for å benytte elektrisk oppvarming. Samtidig foreligger det ingen objektiv kriterier om virkningsgrad, levealder, vedlikeholdsbehov, energiforbruk for varmesystemer, ei heller vedrørende kostnader ved parallell infrastruktur etc.
Vil slike kriterier bli utarbeidet før forskrifter trer i kraft, og i hvilken grad vil Stortinget bli forelagt en slik endring i politikk?

Begrunnelse

Det foreslås en egen bestemmelse i forskriften som pålegger at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del (minimum 50 pst.) av varmebehovet til romoppvarming og tappevann kan dekkes av andre energiløsninger enn elektrisitet og/eller fossile brensler.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringens forslag til endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) ble presentert på et informasjonsmøte i november, nærmere 100 inviterte deltakere fra organisasjoner og berørte bransjer var til stede. Endringene legger opp til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet til romoppvarming og tappevann kan dekkes av andre energiløsninger enn elektrisitet og/eller fossile brensler. Bestemmelsen stimulerer til riktig oppvarmingssystem der hensyn er tatt til miljø, forsyningssikkerhet og privatøkonomi.

Ifølge de nye forskriftene skal alternative energikilder kunne benyttes dersom dette er privatøkonomisk lønnsomt. Dersom hovedkravet om alternativ energi fravikes, må tiltakshaver på en enkel måte dokumentere at alternativ energiløsning ikke vil lønne seg over tid. Velger tiltakshaver alternativ oppvarmingskilde etter forskriftens hovedkrav, faller dette dokumentasjonskravet bort. Det vil bli gitt veiledning om forståelsen av reglene, der faktorene som skal legges til grunn ved beregning av energiløsningenes lønnsomhet vil bli forklart.

Endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i plan- og bygningsloven. Forskriftskompetansen er således lagt til departementet i loven. Endringene i de tekniske forskriftene trer i kraft 1. februar 2007. Mer detaljerte opplysninger om de endelige kravene vil bli gjort tilgjengelig om kort tid.