Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:468 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 26.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvorfor ønsker Regjeringen å innføre et krav mot skjellnæringen som vil sette en stopper for videre vekst og utvikling av norsk skjelloppdrett?

Begrunnelse

Regjeringen foreslår å innføre en sikkerhetsordning der skjellnæringen betaler inn et depositum som skal sikre finansieringen av en opprydding av anlegget ved en eventuell konkurs. At dette kravet vil knekke en næring som er helt i startfasen er det liten tvil om. Dette kan neppe sies å være i tråd med regjeringserklæringen som slår fast at Regjeringen ønsker å "sette i verk en nasjonal satsing på fangstbasert havbruk og oppdrett av nye arter". Det finnes heller ingen slike krav til annet deler av norsk næringsliv og det kan synes noe tilfeldig at Regjeringen har funnet å pålegge ett slikt krav til en spesifikk næring. Stortinget bevilger jo også hvert år penger over statsbudsjettet og Miljøverndepartementets budsjett til opprydding av forurensning hvor man ikke kjenner forurenseren. Denne posten kunne kanskje være en bedre kilde til finansiering av opprydding, enn en garantiordning som er dømt til å knekke en ny næring. Dette kravet må anses å være urimelig, særnorsk og helt ødeleggende for norsk skjellnæring.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Akvakulturloven, som trådte i kraft 1. januar 2006, stiller krav til at innehaver av akvakulturtillatelse skal fjerne anlegget etter avsluttet drift. Oppryddingsplikten omfatter fjerning av organismer, innretninger og utstyr mv. Likevel ligger det en rekke forlatte akvakulturanlegg langs kysten som ingen rydder opp. Årsaken er hovedsakelig at oppdretter er konkurs, og at det ikke er midler i boet til å gjennomføre oppryddingsplikten. En betydelig del av anleggene som ikke ryddes opp er blåskjellanlegg.

Departementet arbeider langs to akser for å legge til rette for en løsning på problemet:

1. Det arbeides med å finne løsninger for opprydding av blåskjellanlegg hvor driften i dag er opphørt, men likevel ikke fjernet på grunn av konkurs og manglende midler i boet. Dette skjer i nært samarbeid med andre sektormyndigheter og representanter for næringen.

2. Departementet har foreslått, som et kortsiktig tiltak, å innføre krav til sikkerhetsstillelse for blåskjelltillatelser for å bidra til å sikre utgiftsdekning for opprydding i fremtiden. Forslaget har nå vært på høring, og departementet vil ta høringsuttalelsene med i vurderingen ved utformingen av ordningen. Vi er selvsagt opptatt av å finne en rimelig balanse mellom økonomien for oppdretterne og behovet for sikkerhet når vi går videre med saken. På bakgrunn av mange interessante kommentarer og innspill, vil det ennå ta noe tid før saken kan sluttføres.