Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:473 (2006-2007)
Innlevert: 19.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): 9 år gamle NN fra Namsos er av Helse Midt-Norge, mot de medisinske råd fra Namsos sykehus, blitt nektet insulinpumpe. Uten insulinpumpe er foreldrene tvunget til å sjekke blodsukkeret gjennom nålestikk hver annen time hele døgnet på gutten. I andre regioner får pasienter hvor det er medisinsk anbefalt en slik pumpe og derigjennom bedre livskvalitet.
Vil statsråden sikre NN, og andre med diabetes, som f.eks. NN som må betale selv, fri tilgang på en slik insulinpumpe og nødvendig utstyr?

Begrunnelse

Det er ifølge NRK helseøkonomene i Helse Midt-Norge som nekter den unge gutten og andre pasienter insulinpumpe pga. anstrengt økonomi. Leger opplever at helseøkonomene i helseforetakene overprøver faglige vurderinger i søknader om insulinpumpe til barn og andre brukere med diabetes. Det er vanskeligst å få insulinpumpen en ønsker i Midt-Norge. Diabetikeren NN fra Orkanger opplever at nytt medisinsk utstyr har gitt ham økt livskvalitet, men han må betale regningen selv. Overlege Bangstad ved Ullevål sier til NRK at det er forferdelig at det er tilfeldig hvor i landet barnet bor om en får den insulinpumpen en trenger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Beslutningen om hvilke typer behandlingshjelpemidler som skal gis den enkelte pasient, er et ansvar for de regionale helseforetakene. Selv om de regionale helseforetakene samarbeider, kan regionene i enkeltsaker gjøre ulike vurderinger. Etter det vi har fått opplyst fra Helse Midt-Norge RHF har de regionale helseforetakene inngått kontrakter med tre leverandører av insulinpumpe etter en åpen anbudskonkurranse, jf. regelverket for offentlige anskaffelser. Pasienten som er nevnt i spørsmålet har fått utlevert insulinpumpe, men har søkt om ny. Den nye typen insulinpumpe ble lansert av den aktuelle leverandøren høsten 2006.

Helse Midt-Norge RHF vil utarbeide et opplegg for vurdering av om pasientene har behov for en insulinpumpe som kan koples til en enhet som måler blodsukkeret kontinuerlig. Dette vil skje i samarbeid med medisinsk personell. Dette vil eventuelt kunne gjelde den aktuelle pasient.

Når det gjelder spørsmål om hvilket utstyr som skal innvilges, eller hvilken behandling som skal gis, forutsettes det at det vil bli vurdert hva som vil være riktig og nødvendig i det enkelte tilfelle. Generelt har den enkelte bruker ingen rett til å få innvilget det utstyret vedkommende ønsker, eller nye typer utstyr eller modeller. Det forutsettes at det blir gjort en individuell vurdering også når det gjelder behandlingshjelpemidler.

I tråd med føringene i Nasjonal strategi for diabetesområdet har jeg gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å utforme nye, felles kliniske retningslinjer for diagnostisering og behandling av diabetes gjeldende for både primær- og spesialisthelsetjenesten. Disse retningslinjene skal bidra til å sikre et likeverdig behandlingstilbud for pasienter med diabetes uavhengig av økonomi og bosted. Disse retningslinjene vil danne utgangspunkt for avgjørelser vedrørende behandling med insulinpumpe.

Dersom en pasient får avslag på sin søknad om et behandlingshjelpemiddel, kan pasienten påklage det regionale helseforetakets vedtak til Helse- og omsorgsdepartementet, som vil behandle klagen på vanlig måte.