Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:474 (2006-2007)
Innlevert: 22.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Med bakgrunn i M/S "Server"s forlis utenfor Fedje i Hordaland nylig, er det all grunn til snarest å gjennomgå den oljevernberedskapen vi har i dag langs hele norskekysten. "Server" var et lasteskip med rundt 300 tonn bukersolje om bord. Finnmarkskysten trafikkeres jevnlig av stadig større oljetankere med 200 000 tonn råolje om bord.
Hvilken beredskap og utstyr har vi i dag dersom en båt av denne størrelse får motorhavari utenfor Finnmarkskysten i vinterstorm, sprengkulde og mørketid - og mener statsråden at beredskapen er god nok?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Vi hadde en større gjennomgang av oljevernberedskapen i forbindelse med St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Meldingen tar for seg både forebyggende og skadereduserende tiltak. Oljevernberedskapen skal være dimensjonert til den aktuelle risikoen. Transport av olje vil alltid være forbundet med en viss risiko. Det er mange mulige årsaker til at en ulykke kan oppstå og det er derfor vanskelig å gardere seg 100 pst. mot at ulykker skjer. Når det gjelder beredskap mot ulykker med oljetankere er de forebyggende tiltak for å hindre at ulykker skjer svært viktig.

Langs Finnmarkskysten er det i dag noe trafikk av oljetankere i transitt og også en del trafikk av andre større fartøyer. Trafikken er likevel betydelig mer spredt enn i Sør-Norge. Dette i seg selv reduserer sannsynligheten for uhell. Det er imidlertid forventet en økning i trafikken i denne regionen i tiden fremover, i forbindelse med økt olje- og gassutvinning i Russland.

Regjeringen legger derfor ned en betydelig innsats i det forbyggende sjøsikkerhetsarbeidet. Viktig i denne sammenheng er det ferske vedtaket i FNs sjøfartsorganisasjon IMO, om etablering av seilingsleder og trafikkseparasjonssystemer på strekningen fra Vardø til Røst. Når seilingsledene trer i kraft i juli 2007 vil oljetankere i transitt langs norskekysten flyttes lenger fra land og ut til ca. 30 nautiske mil fra grunnlinjen. Dette gir norske myndigheter en langt bedre responstid til å bistå evt. oljetankere i drift mot norskekysten.

I Finnmark er det etablert en statlig slepebåtberedskap som den eneste region i Norge. Den statlige slepebåtberedskapen består av tre fartøy i vinterhalvåret og to i sommerhalvåret og gir en betydelig styrket beredskap i Finnmark.

I tillegg til ble det åpnet en ny og moderne trafikksentral i Vardø 23. januar 2007. Denne har ansvaret for overvåkning av skipstrafikken i området og vil også få ansvaret for å overvåke seilingsledene på strekningen Vardø-Røst. Trafikksentralen er moderne utstyrt og har også et automatisk varslingssystem som trer inn når fartøy ikke holder varslet kurs. Til sammen gir disse tiltakene en god forebyggende beredskap i Finnmark.

Dersom det skulle skje en ulykke i Finnmark er det etablert statlige hoveddepoter i Hammerfest og Vadsø med egne mannskapsstyrker. I tillegg er det utplassert mellomdepoter i Honningsvåg og Båtsfjord som står til rådighet for kommunenes beredskap.

Når de forebyggende og skadereduserende tiltak i Finnmark vurderes samlet, mener jeg derfor at oljevernberedskapen i området er god nok i forhold til dagens risiko og trafikkbilde.