Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:476 (2006-2007)
Innlevert: 22.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 25.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvor mange stillinger brukes i sin helhet i økoteamene i politidistriktene totalt i landet, og hvor mange slike stillinger brukes i sin helhet i økoteamene i politidistriktene som omfatter de fire største byene?

Begrunnelse

Økonomisk kriminalitet rammer samfunnet og undergraver velferdsstaten. Saker om hvitvasking, forsikringssvindel, grovt bedrageri, korrupsjon, utroskap med mer, er ofte ressurskrevende å oppdage og etterforske. I budsjettproposisjonen for 2007 varsler Regjeringen at den intensiverer arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet. En del av dette arbeidet er knyttet til tverrfaglige økoteam. Økoteamene ble etablert i alle politidistriktene i 2005. Disse teamene skal arbeide systematisk mot økonomisk kriminalitet i de ulike distriktene. For at ordningen med økoteam blir en reell styrking av arbeidet for å bekjempe økonomisk kriminalitet, er det viktig å sikre at teamene får en forsvarlig størrelse, at de blir stabile, at riktig personell rekrutteres til teamene og at disse får den nødvendige opplæring og kompetanse. Videre er det ikke alene tilstrekkelig at det opprettes nye stillinger, teamene må også skjermes slik at ikke ressursene brukes for å dekke behov som måtte oppstå på andre kriminalitetsområder.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet opplyser til Justisdepartementet at de ved forespørsel til politidistriktene 23. januar 2007 har fått oppgitt at det til sammen er 199 fulle stillinger tilknyttet økoteamene. I dette tallet inngår påtalejurister og politirevisorer. I de fire største byene i landet, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er det totalt 82 stillinger knyttet til økoteamene, fordelt på 36 stillinger i Oslo politidistrikt, 15 stillinger i Hordaland politidistrikt, 20 stillinger i Sør-Trøndelag politidistrikt og 11 stillinger i Rogaland politidistrikt.

Det etterforskes for øvrig også et ikke ubetydelig antall økonomisaker ved driftsenhetene i politidistriktene.

I tillegg til politiets egne stillinger, har også de fleste økoteamene en bistandsrevisor fra Skatteetaten. I statsbudsjettet for 2007 er det satt av 10 mill. kr i øremerkede midler til en utvidelse av bistandsrevisorordningen. Med dette blir det minst en bistandsrevisor i alle fylker. Skattedirektoratet har overfor politidirektoratet foreslått å øke antall bistandsrevisorer i Oslo politidistrikt fra 1 til 4.