Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:478 (2006-2007)
Innlevert: 22.01.2007
Sendt: 22.01.2007
Besvart: 29.01.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Kopiering av oppfinnelser, design og teknologi er et alvorlig problem for mange bedrifter. Problemet er særlig krevende for mindre bedrifter som følge av lange og kostbare rettsprosedyrer. I noen tilfeller vil rettsforfølgelse være så krevende at små bedrifter taper uavhengig juridisk realitet. Rettslig forfølgelse blir særlig utfordrende med utenlandsk motpart.
Hva kan Regjeringen gjøre for å bedre rettssikkerheten, redusere kostnadene og tidsbruken for små og mellomstore bedrifter i slike saker?

Begrunnelse

Aftenposten og Bergens Tidende beskriver 19. februar situasjonen til Fossafe AS i Lindås i Hordaland som hevder at en stor, børsnotert kunde i Sverige har plagiert selskapet sitt egenutviklede brannskap. Brannskapet ble utviklet med støtte fra Innovasjon Norge og introdusert i 2005. Motparten i Sverige har vært den største kunden til Fossafe i 26 år. Ifølge Fossafe ønsket motparten å overta produksjonen av skapene. Da dette ikke førte frem har selskapet satt i gang produksjon med nærmest identisk teknologi og design. Fossafe har 30 pst. av markedet for denne type brannsikre arkivskap i Europa og solgte skap for drøyt 22 mill. kr i 2006. Fossafe forbereder rettslige skritt for å ivareta sine interesser. Utfordringen ligger i at kostnadene og tidsbruken for mellomstore bedrifter som skal føre rettssaker i utlandet er betydelig.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Representanten Hansen retter oppmerksomheten mot et viktig område.

I Soria Moria-erklæringen heter det at "Regjeringen vil forbedre norsk patentpolitikk slik at vi kan sikre patentrettigheter på høyde med våre konkurrentland". Immaterielle verdier utgjør en stadig større andel av verdiene i bedriftene. Det er i dag et problem at for få i norsk næringsliv har et bevisst forhold til hvordan disse verdiene bør beskyttes. For å gjøre noe med dette, har Regjeringen etter tiltredelsen blant annet satt i gang tre sentrale prosesser.

Første trinn var beslutningen om å gå inn for medlemskap i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Dette vil gjøre det enklere og billigere for norske bedrifter å sikre seg patent i hele Europa.

Andre trinn var beslutningen om å inngå en avtale mellom Norge, Danmark og Island om opprettelse av Nordisk Patentinstitutt. Hovedformålet er å sikre næringslivet et godt tilbud av offentlig, patentfaglig kompetanse også i fremtiden.

Tredje trinn er å få på plass tiltak som kan bidra til økt kompetanse om industrielle rettigheter i næringslivet. Et bredt sammensatt rådgivende forum har akkurat lagt frem forslag til tiltak som skal bidra til å øke kompetansen i virkemiddelapparatet, bedre utdanningen i industrielle rettigheter, få kurstilbud ut til flere bedrifter og gjøre patentfullmektigene bedre rustet før EPO-medlemskapet trer i kraft.

At vi har en aktiv patentpolitikk, betyr imidlertid ikke at alle utfordringer er løst.

I utgangspunktet er det opp til hver enkelt bedrift å vurdere hvordan man ser seg tjent med å håndheve sine industrielle rettigheter. Dersom noen utfordrer disse rettighetene, vil den enkelte måtte avveie kostnadene ved å forfølge saken i rettssystemet eller på andre måter opp mot sjansene for å vinne fram i en eventuell rettssak. Dette er en del av det å være en profesjonell næringslivsaktør. Samtidig er jeg kjent med at mange små og mellomstore bedrifter opplever det som tungvint, dyrt, komplisert og risikofylt å gå til rettssak for å forfølge inngrep i sine rettigheter.

Regjeringen har sett behovet for å utrede flere tiltak som kan bidra til å gjøre situasjonen bedre for bedriftene.

Krenkelse av immaterielle rettigheter som skjer i Norge må håndheves ved å anlegge søksmål i Norge, uavhengig av om inngriperen er norsk eller utlending. Den nye tvisteloven (lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker), som er planlagt satt i kraft 1. januar 2008, har som målsetning at det skal gå raskere og bli billigere å føre sivile rettssaker for domstolene. Loven inneholder en rekke endringer for å oppnå denne målsettingen.

Finansdepartementet har nylig sendt på høring et forslag om endringer i tolloven § 39 som vil gjøre det lettere for innehavere av immaterielle rettigheter å få på plass midlertidige forføyninger som hindrer at varer som krenker deres rettigheter blir innført til Norge. Forslaget vil innebære at norske rettighetshavere får like gode muligheter som rettighetshavere i EU til å hindre innførsel av varer som krenker deres immaterielle rettigheter.

Jeg kan ellers opplyse at Justisdepartementet i samråd med berørte departementer vurderer andre endringer i reglene om håndheving av immaterielle rettigheter med sikte på å styrke rettighetshavernes stilling.

Krenkelse av immaterielle rettigheter som norske bedrifter har i utlandet må håndheves for domstolene i det land der krenkelsen har skjedd. Norske myndigheter arbeider for global harmonisering av immaterialretten, særlig i World Intellectual Property Organization. Slik harmonisering vil være en fordel for et stadig mer globalt orientert norsk næringsliv, fordi man da i mindre grad må forholde seg til ulike regler i ulike land. I de bilaterale frihandelsavtaler som Norge fremforhandler i regi av EFTA inngår alltid bestemmelser om immaterialrettsbeskyttelse, herunder bestemmelser som skal sikre privates muligheter til å håndheve slike rettigheter.

Spørsmålet om direkte støtte til SMBer som er involvert i patenttvister er sammensatt.

Det er ikke etablert offentlige støttordninger for å redusere kostnader knyttet til rettshjelp for denne type saker i Norge.

Jeg kjenner heller ikke til at det finnes et kommersielt tilbud om forsikring mot kostnadene forbundet med rettstvister om industrielle rettigheter på det norske markedet. På flere hold i Europa har det imidlertid i lengre tid pågått et arbeid med å forsøke å få på plass en forsikringsordning for rettstvister i patentsaker, men dette har foreløpig ikke gitt resultat.