Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:488 (2006-2007)
Innlevert: 24.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Hva vil statsråden gjøre for at denne spesifikke saken blir etterforsket ordentlig, og at tryggheten og trygghetsfølelsen til de som bor på Furuset og i Groruddalen, generelt blir en prioritert sak for politiet?

Begrunnelse

NRK1 omtalte Oslo-politiets volds- og gjengsrelaterte arbeid på Furuset i Oslo i Brennpunkt den 23. januar 2007. Programmet fokuserte på en skyteepisode på Furuset senter den 1. oktober 2005. Ifølge en intern politirapport, som ble omtalt i programmet, "hadde ikke etterforskningen (av denne saken) fått den oppmerksomhet som denne burde fått". En forsvarsadvokat hevdet at denne nedprioriteringen henger sammen med at saken dreide seg om Furuset og Oslo Øst. Ifølge advokaten hadde saken fått en helt annen oppmerksomhet dersom det gjaldt Oslo Vest. Undertegnede reagerer kraftig på denne påstanden og håper at den ikke stemmer.
Folk som bor på Furuset og i Groruddalen har minst like mye krav på trygghet og trygghetsfølelsen som alle andre i Oslo og i landet for øvrig. Programmet, og påstandene, har skapt irritasjon og usikkerhet i Groruddalen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg understreke at påtalemyndigheten er uavhengig av Justisdepartementet. Jeg har således ikke anledning til å gripe inn i enkeltsaker som behandles av påtalemyndigheten. Dette er et prinsipp som i lang tid har vært fastsatt i straffeprosessloven. Det er påtalemyndigheten og politiet som skal prioritere sin ressursbruk i slike saker.

Jeg har imidlertid fått opplyst fra Politidirektoratet at Oslo politidistrikt iverksatte en omfattende etterforskning av skyteepisoden som fant sted på Furuset senter den 1. oktober 2005. Imidlertid var gjerningsmennene maskerte, og bilen som ble brukt i forbindelse med skyteepisoden, ble brent. Det har også vist seg vanskelig å få ut opplysninger fra de ulike miljøene som kan ha informasjon om episoden. Politiet har så langt ikke lykkes i å oppklare saken. Saken er imidlertid ikke henlagt.

Oslo politidistrikt understreker i sin redegjørelse til direktoratet at politiets arbeid styres av art og alvorlighetsgrad i et saksforhold, og ikke etter hvor i byen enkelte hendelser skjer. Oslo politidistrikt har imidlertid over lengre tid arbeidet målrettet for et trygt bomiljø i Groruddalen. Stovner politistasjon har gjennom de siste årene prioritert familievold. Det er satset på samarbeid med borettslag, handlesentrene og bydelene om kriminalitetsreduserende tiltak og trygghet for beboere nettopp i Groruddalen. Det er også etablert et bredt samarbeid med bydelene i kretsen med grunnlag i samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt om kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge, kalt SALTO. Fra 2002 til 2005 er bl.a. den totale mengden anmeldte forbrytelser og forseelser redusert med nærmere 30 pst. for Stovner politikrets.

Jeg finner det likevel prisverdig at representanten Chaudry setter søkelyset på et kriminalitetsfenomen som vi alltid må være på vakt mot, nemlig kriminaliteten som oppstår i og utføres av lovbrytere som definerer seg å tilhøre en eller annen form for gjeng. Samværet i gjengene synes å befordre kriminalitet i ulike former. Jeg vil derfor understreke alvoret i denne kriminaliteten og legge til rette for at rettsapparatet og politiet skal ha et særskilt søkelys på bekjempelse av nettopp slike lovbrudd.

Når det gjelder gjengmiljøet på Furuset spesielt, har jeg fått opplyst at politiet følger utviklingen nøye. Det er iverksatt flere tiltak. Jeg er gjort kjent med at politiet kan bruke erfaring og informasjon fra etterforskningen av den type saker som representanten Chaudry spør om, i den generelle satsingen mot de kriminelle gjengmiljøene med sikte på nettopp å forebygge slike hendelser som representanten refererer til. Politienhetene i Oslo politidistrikt samarbeider om å forebygge og bekjempe utviklingen av kriminelle miljøer. Jeg kan også peke på at Oslo politidistrikt vil videreutvikle Stovner politistasjon for nettopp å gjøre Groruddalen til et tryggere område å oppholde seg i.

Jeg mener derfor at det er grunn til å være tilfreds med at Oslo politidistrikt nå erfarer en god utvikling i Oslo innenfor gjengmiljøene. Arbeidet synes å bære frukter. Politiet har heller ikke registrert skyteepisoder i det offentlige rom siden hendelsen på Aker brygge. For øvrig har politiet heller ikke registrert en eneste gjengrelatert voldsanmeldelse i Furuset-området etter at politiet iverksatte satsingen på gjengbekjempelse, - en satsing som vil bli videreført utover i 2007.