Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:489 (2006-2007)
Innlevert: 24.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 31.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at innbyggerne i Svelvik skal oppleve en trygg akuttberedskap og tilstrekkelig dekning av ambulanse, slik at gjennomsnittlig utrykningstid blir vesentlig kortere enn 24 minutter?

Begrunnelse

Svelvik i Vestfold opplever en økende frykt for at det reduserte ambulansetilbudet vil koste liv. Frem til 2001 har Svelvik Røde kors opprettholdt eget ambulansetilbud med offentlig økonomisk støtte. Da støtten forsvant ble også ambulansetilbudet i kommunen fjernet. I 2006 ble det rykket ut til 351 tilfeller i Svelvik. Det tilsvarer i snitt ca. én utrykning daglig. 164 av utrykningene var akutte.
Svelvikposten forteller 18. januar om et tilfelle hvor en person med hjerteinfarkt måtte vente 35 minutter på ambulanse. I gjennomsnitt er utrykningstiden 24 minutter.
Den lange ventetiden kan koste liv. Samtidig kan det etableres et ambulansetilbud i samarbeid med Røde Kors som vil ha betydelig kortere responstid og medføre en begrenset kostnadsøkning for helseforetaket/staten.
Det er viktig at folk flest opplever den akutte tilbringertjenesten som forsvarlig, uavhengig av bosted. Svelvik ligger slik til at det ville være naturlig å gjenopprette et lokalt tilbud med ambulanse.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ambulansetjenesten er en av hjørnesteinene i den akuttmedisinske beredskapen. Denne tjenesten må fungere både for at befolkningen skal være trygg, og for at de skal føle seg trygge. Derfor jobbes det også godt med å forbedre denne tjenesten fra de regionale helseforetakenes side. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus med virkning fra 1. april 2005 har bidratt til at man nå hever kvaliteten i blant annet ambulansetjenesten. I forskriften er det ikke festet krav om bestemte responstider. Likevel er det selvfølgelig viktig at responstiden holdes så lav som mulig.

Akuttmedisinsk beredskap omfatter generelt mer enn ambulanseberedskap. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus pålegger helseforetak og kommuner å samarbeide om et helhetlig akuttmedisinsk tilbud utenfor sykehus. Det er således ikke kun ambulanse som er avgjørende for at befolkningen opplever en trygg akuttberedskap.

Fastleger, legevakt, ulike ordninger med "first responders" fra brannvesenet, ambulanser og luftambulanse utgjør en helhet. Svelvik kommune og Sykehuset Buskerud HF har en god kommunikasjon om ivaretakelse av akuttberedskapen. Svelvik kommune har i de samarbeidsmøtene som har vært avholdt så vidt meg bekjent ikke bedt om en økning i ambulansetilbudet. Og ut fra et faglig synspunkt har jeg fått opplyst at det er rimelig med akuttressurser i Svelvik, basert på befolkningsgrunnlag og beliggenhet.

Nærmeste ambulanse til Svelvik befinner seg i Sætre (Røyken kommune). Denne kan være i Svelvik innen 15-20 minutter, litt avhengig av ferge. Ambulanser i Drammen når Svelvik sentrum innen 20-25 minutter, mens ambulansen fra Holmestrand bruker 35 minutter. SLA Lørenskog kan med luftambulanse nå Svelvik sentrum innen 17-20 minutter.

Ved brannvesenet er det via AMK-sentralen i Drammen organisert en "first responder" tjeneste, der branntjenestemenn rykker ut med blant annet hjertestarter. Disse kan være i Svelvik sentrum i løpet av 10 minutter.

I 2006 etablerte Helse Sør en "online"-forbindelse mellom AMK-sentralene i Vestfold og Drammen. Denne forbindelsen gjør at begge AMK-sentralene ser alle ambulanser på samme digitale kart samtidig. AMK i Drammen kan dermed umiddelbart se om det er ledige biler fra Vestfold i området og få disse dirigert til en akutt trengende pasient i Svelvik.

Bruk av ambulansetjenester fra frivillige organisasjoner til førstelinjetjeneste har vist seg vanskeligere å gjennomføre de siste årene på grunn av skjerpede krav til bemanning og kvalitet. Ambulansene skal i dag bemannes med to helsepersonell, hvorav den ene skal inneha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Ambulansearbeiderne gis omfattende opplæring i avansert utstyr og medisinering. Frivillige organisasjoner har følgelig vanskeligheter med å etablere faste tilbud om førstelinjeambulanse med frivillige mannskaper etter slike krav. En frivillig organisasjon må i praksis opptre som en ordinær kommersiell ambulanseentreprenør for å påta seg fast ambulanseberedskap med førstelinjebil for å tilfredsstille bemannings- og kvalitetskrav.

Jeg har hatt kontakt med Helse Sør RHF om saken, og så langt Helse Sør har brakt på det rene, var bemanningsproblemer årsaken til at Svelvik Røde Kors sa opp avtalen med Vestfold fylkeskommune i 2001. Helse Sør har meldt tilbake til meg at de ikke har mottatt noen henvendelse fra Røde Kors om å få noen ny avtale.