Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:490 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 01.02.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Meråker kommune står overfor store omstillingsutfordringer. 100 års smelteverksdrift i Kopperå ble avsluttet i fjor og over 100 personer mistet jobben. Meråker kommune har tatt en offensiv holdning og ønsker å etablere nye arbeidsplasser, bl.a. er et bioanlegg med pellets på gang, resirkuleringsanlegg for brukte solcellepaneler og ikke minst resirkulering av brukte bildekk. Kommunen er nå utålmodig.
Når vil Regjeringen ta grep som de lovet og gi kommunen et svar på sine ulike søknader slik at de ikke går glipp av nyetableringer?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg er glad for at Meråker kommune har en offensiv holdning til utfordringene de står overfor, og at det er flere selskaper som vurderer Meråker som et attraktivt etableringssted.

Meråker kommune har søkt om ekstraordinære omstillingsmidler. Kommunal- og regionaldepartementet har hatt møter med kommunen om dette, og saken er nå til behandling. For å vurdere når det kan være aktuelt med en ekstraordinær innsats, legger Regjeringen til grunn at reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-årsperiode, og reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 pst. av den totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.

Nord-Trøndelag fylkeskommune er over statsbudsjettets kap. 551 post 60 tildelt 88, 97 mill. kr til regional utvikling i 2007. Av dette er 10 mill. kr skjønnsmessig fordelt til omstillingsarbeid i fylket. Det er opp til fylkeskommunen å fordele dette mellom geografiske områder.

Innovasjon Norge disponerer virkemidler som kan nyttes til etablering av nye og videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser. Innovasjon Norge har et nært samarbeid med lokale og regionale myndigheter om de utfordringene og mulighetene Meråker kommune står overfor. Søknader fra flere prosjekter i Meråker kommune vil i løpet av nær framtid bli sendt til Innovasjon Norge eller er allerede til behandling der.

Innovasjon Norge er ansvarlig for å gjøre faglige vurderinger og ta beslutninger i enkeltsaker. Nærings- og handelsdepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker. Jeg kan derfor ikke uttale meg noe nærmere om utfallet av de søknadene som nå er til behandling.

Generelt er jeg opptatt av å legge forholdene til rette for at det skapes langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser. De myndighetsbestemte rammebetingelsene er viktig for å få til dette. Regjeringen har fra 1. januar 2007 fått gjeninnført den differensierte arbeidsgiveravgiften. For Meråker kommune innebærer det at de har en arbeidsgiveravgift på 10,6 pst.