Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:492 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 02.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Østlendingen onsdag 24. januar framkommer det at fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark nærmest pålegger Elverum kommune å omgjøre innvilget bruk av snøscooter til kjøring av gjester under WrC-arrangementet i kommunen. Ytterligere to søknader gjelder tråkking av traseer for å lede publikum til arrangementet.
Mener miljøvernministeren at det generelle forbud mot motorisert ferdsel i utmark skal praktiseres så strengt at det stopper næringsrettede tiltak i forbindelse med så storartede arrangement?

Begrunnelse

Et rally-arrangement fører til mye trafikk og støy i utmarka. Det satses store ressurser, både private og offentlige, på en vellykket gjennomføring av WrC i Norge. Etappene går på skogsbilveger og behovet for å gjøre arrangementet publikumsvennlig og tilgjengelig er stort. Arrangøren forventer stor publikumstilstrømming og mye trafikk. Lokalt næringsliv og offentlige aktører planlegger omfattende kundearrangement i tilknytning til WrC.
Dette er en "unntakshelg". Rallybiler og helikopter beveger seg ikke lydløst rundt i skogen. Publikum bør ledes rasjonelt og mest mulig samlet til aktuelle plasser og det skal ordnes servering og bevertning for enkelte grupper. Det foreligger derfor tre søknader om scooterbruk under arrangementet. En er innvilget av Elverum kommune, mens to andre skal behandles 7. februar. Det er ikke snakk om et stort antall søknader og mye belastning.
Fylkesmannens miljøavdeling har allerede ifølge media innvilget lov til å lande med helikopter i og i nærheten av naturreservatet i Åkersvika på Hamar.
Til tross for dette kommer fylkesmannen med en klar advarsel til Elverum kommune om at den lokale vurderingen vil bli tilsidesatt i forhold til å innvilge bruk av noen få snøscootere i næringsbruk under arrangementet. Dette virker urimelig og blir ikke forstått lokalt. Det vitner snarere om manglende forståelse for arrangementets størrelse og betydning lokalt og for behovet for å utnytte dette til næringsaktivitet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, jf. § 3 med mindre annet følger av loven selv eller med hjemmel i loven. Etter nasjonal forskrift om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

Etter dagens regelverk foreligger det ikke hjemmel til å gi dispensasjon til for eksempel snøscootertransport inn til en villmarksleir, eller til ren rekreasjonskjøring. Dette gjelder uavhengig av om kjøringen kan anses som næringsvirksomhet for transportøren. Det forhold at det skal avholdes et større arrangement lokalt - som VM i Rally - endrer ikke kommunens dispensasjonsadgang.

I den konkrete saken som representanten viser til, hadde kommunestyret fattet et vedtak det ikke hadde kompetanse til. Da er det fylkesmannens oppgave å påpeke dette. Jeg har fått opplyst at formannskapet i Elverum kommune i møte 24. januar omgjorde sitt tidligere vedtak om å gi dispensasjon til den aktuelle kjøringen.