Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:493 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 30.01.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Vil statsråden sørge for departementet foretar en helhetlig vurdering av de statlige utbyggings-/lokaliseringsplanene for høyskole og sykehus i Østfold slik at det sikres en mest mulig rasjonell og fremtidsrettet utnyttelse av ressursene?

Begrunnelse

Høgskolen i Østfold skal i disse dager ta stilling til fremtidig lokalisering av skoletilbudet. Det er stor motstand i HiØ mot å lokalisere alle avdelinger til ett studiested. NIFU STEP påpeker i en rapport skolen har fått utarbeidet, at vellykkede samlokaliseringer ofte er avhengig av ansattes motivasjon på forhånd. Et flertall av avdelingene ønsker samordning av Helse-/sosialfag og ingeniør-/realfag. HS er i dag lokalisert til Fredrikstad og IR til Sarpsborg. HS har husleiekontrakt som binder HiØ frem til 2015 mens IR holder til i statlig bygg og kan flytte raskt. En flytting av IR fra Sarpsborg til Fredrikstad krever imidlertid departementets godkjennelse. HiØ har med dagens lokalisering flere næringslivskontakter og mer eksternt samarbeid med utlandet enn det som er vanlig for norske høgskoler. Dagens lokalisering åpner opp for at man kan etablere mer formalisert samarbeid med offentlige myndigheter på de steder hvor man har sin virksomhet, noe som forskningen viser har stor betydning i forhold til nytenkning og innovasjon.
Østfold fagskole er lokalisert i Sarpsborg. NIFU-rapporten påpeker at det kan være store fordeler ved samlokalisering/samarbeid med avdeling for ingeniørfag og Østfold fagskole. Fagskolen har også godkjent studium for videreutdanning innen helsefag for hjelpepleiere, et studium som kan oppnå synergieffekter med avdelingen for helse- og sosialfag.
Høgskolens to største samarbeidspartnere i regionen er Sykehuset Østfold HF og UMB i Ås. Sykehuset Østfold er viktig fordi elevene får praksiserfaring der. Dette medfører at høgskolens ansatte arbeider både i skolens og i sykehusets lokaler. Videre er det også sykehusansatte som engasjeres i skolens teoriundervisning. De ansatte ved HS mener at dette tilsier at transporttiden mellom sykehus og skole ikke må være for lang.
I tillegg er analyseinstrumenter som benyttes i de medisinske laboratoriene i stadig utvikling bl.a. innenfor bioingeniørfaget. Siden det er for kostnadskrevende for HiØ å ha egne laboratorier som dekker alle behov, er det nødvendig å ha avtaler med sykehuset om at øvingsundervisning kan foregå i sykehusets laboratorier. Sykehuset må også besitte fagkompetanse innen de relevante laboratoriefagene.
Sarpsborg kommune har lansert Campus Borg som alternativ for fremtidig lokalisering av høyskoletilbudet i Sarpsborg. Fra NIFU STEP rapporten siteres følgende:

"Den optimale løsning hva gjelder flerbruk vil først oppnås når HS lokaliseres til Campus Borg i 2015. Fra dette tidspunkt vil samlokalisering legge grunnlag for en langsiktig effektiv arealutnyttelse som langt overskrider lavere arealutnyttelse på kort sikt. Ytterligere besparelser bør også kunne oppnås dersom Høgskolen i en tidlig fase etablerer samarbeid hva gjelder utbyggingen av sykehuset på Kalnes. Det burde ligge til rette for vesentlige besparelser i drift og investering dersom Sykehuset Østfold og Høgskolen kan planlegge for felles ressursutnyttelse."

Fylkesutvalget har i høringsuttalelse om lokaliseringen avgitt uttalelse om at høgskoleutdanningen bør være på de samme stedene som i dag, og at en bør se Nedre Glomma og Halden som et sammenhengende studentområde.
NHO-Østfold anbefaler at dagens lokalisering av høgskolen opprettholdes til det er avklart hvor det nye sykehuset skal plasseres.
Nytt Østfold sykehus er nå i konseptfasen. Statsråd Brustad har gitt klare signaler om at nytt Østfold sykehus vil bli bygget på Kalnes ved Sarpsborg. Dette er i tråd med det et enstemmig politisk miljø i Østfold har gått inn for, og det vil føre til at sykehuset i Fredrikstad nedlegges. Det er usikkert når nytt sykehus står ferdig, men 2013 er antydet.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg er kjent med debatten om lokalisering, og er orientert om at styret for Høgskolen i Østfold behandlet lokaliseringsspørsmålet i sitt møte i går, 29. januar 2007. I henhold til lov om universiteter og høgskoler er det styret ved institusjonene som fastsetter virksomhetens interne organisering. Departementet legger til grunn at høyskolen innenfor sine rammer selv kan avgjøre lokalisering. Jeg forutsetter at høyskolen i denne sammenheng fører en aktiv dialog med de relevante aktørene i regionen, slik at vedtak blir fattet på et så godt grunnlag som mulig.

Dersom det viser seg at Høgskolen i Østfolds vedtak om lokalisering får økonomiske konsekvenser utover de rammene høgskolen har i dag, vil saken måtte vurderes i forbindelse med de årlige statsbudsjett.