Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:494 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 02.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Hvor stor toleranse har departementet for at en så viktig tjeneste som elektronisk utfylling og innsending av oppgjørsblankett for private arbeidsgivere er ute av funksjon, og ser finansministeren videre mulighet for ytterligere forenkling av innrapporteringsrutiner for private arbeidsgivere i tilfeller hvor det foreligger avtaler om lønnsarbeid som innebærer hyppige utbetalinger av mindre lønnsbeløp?

Begrunnelse

En svært viktig forutsetning for at private arbeidsgivere skal velge å få utført ulike typer arbeid i hjemmet "hvitt", er at terskelen for å innrapportere slik omsetning til skattemyndighetene oppleves som lav. Dersom slike ordninger oppleves som byråkratiske og tungvinte, kan flere velge å betale for utført arbeid "svart".
Av dette hensynet slipper for det første private arbeidsgivere å betale arbeidsgiveravgift for lønnsarbeid i hjemmet, inntil en øvre grense på 50 000 kr pr. år. Dernest er det utformet en forenklet oppgjørsblankett som kombinerer rapportering av skattetrekk og lønns- og trekksoppgave til arbeidstaker.
Det skal være mulig for private arbeidsgivere å sende denne oppgaven i elektronisk form til skattedirektoratet, men ifølge opplysninger på skatteetatens hjemmeside har denne tjenesten vært ute av funksjon siden oktober 2006 på grunn av oppdatering. I mellomtiden må man henvende seg til skatteoppkreveren i kommunen for å få papirblankett.
Denne oppgjørsblanketten er godt tilpasset ønsket om enkel rapportering i tilfelle et engangs arbeidsoppdrag i eget hjem. Men for eksempel ved avtale om fast vaskehjelp noen få timer pr. uke med hyppig utbetaling av lønn kan det likevel oppleves tungvint med tilsvarende hyppig utfylling av lønns- og trekkoppgave. Når i tillegg mulighetene for å hente, fylle ut og innsende skjema i elektronisk form er borte for en lengre periode, blir også terskelen enda høyere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan opplyse at det for private arbeidsgivere er mulig med årlig innberetning og innbetaling av skattetrekk dersom årlige lønnsbeløp ikke overstiger visse grenser.

Dersom de årlige lønnsutbetalingene ikke overstiger 30 000 kr, kan arbeidsgiver etter oppgjørsforskriften § 13 andre ledd innberette og innbetale skattetrekket en gang i året. For barnepass i barnets eget hjem er grensen 60 000 kr pr. år. Også i dette tilfellet skjer innberetningen ved bruk av oppgjørsskjema for private arbeidsgivere, RF 1049 (skjemaet erstatter både ordinær terminoppgave og lønns- og trekkoppgave). Det er pr. i dag ikke planer om ytterligere forenklinger i regelverket på dette området.

Jeg er opptatt av at de elektroniske tjenestene skatteetaten tilbyr gjennom Altinn skal ha god tilgjengelighet og være enkle å bruke. Jeg har fått opplyst fra Skattedirektoratet at oppgjørsskjemaet for private arbeidsgivere (RF-1049) ikke har vært tilgjengelig for elektronisk innlevering fra 4. januar 2007. Informasjon om dette ble lagt ut på skatteetatens hjemmesider. Ved en inkurie er meldingen feildatert, slik at det kan se ut til at tjenesten har vært ute av drift over lengre tid. Fra 1. februar 2007 er imidlertid skjemaet tilgjengelig elektronisk igjen for innrapportering for inntektsåret 2007. Ved inntektsårets slutt må dataene som arbeidsgiverne har innberettet, overføres fra skatteregnskapet til skatteetatens lønns- og trekkopplysningsdatabase. I den forbindelse må den elektroniske innberetningen stenges i en periode for å sikre at opplysninger fra oppgjørsskjemaet ikke blir postert på feil år. Skatteetaten planlegger et nytt og forbedret system for innberetning av lønns- og trekkopplysninger, som bl.a. ikke krever nedetid ved årsskifte. Dette ligger imidlertid noe fram i tid.

Jeg kan opplyse at det i 2006 ble levert om lag 270 oppgjørsskjemaer for private arbeidsgivere gjennom Altinn.