Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:495 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 26.01.2007
Besvart: 02.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Rettighetspasienter innenfor psykisk helsevern, som får behandling hos private tjenesteytere etter fristbrudd, må betale egenandeler til tjenesteyter, selv etter at de har oppnådd frikort, for deretter å henvende seg til NAV for refusjon. For både tjenesteyter og pasient medfører denne ordningen ofte problemer. Innenfor spesialisthelsetjenesten betales de samme egenandeler, men oppgjøret skjer direkte mellom tjenesteyter og NAV.
Vil statsråden sørge for at også rettighetspasienter får en slik ordning?

Begrunnelse

De pasienter som får behandling innenfor spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern - og som har oppnådd frikort - betaler egenandeler etter vanlige, offentlige satser. Rettighetspasienter som opplever fristbrudd kan få behandling hos privat tjenesteyter som har avtale med NAV, og betaler de samme egenandeler etter hver behandlingstime. Imidlertid må de pasienter som får behandling hos privat tjenesteyter med slik avtale betale egenandelen til tjenesteyter og deretter ta saken opp med NAV, i motsetning til dem som behandles i offentlig helsevesen og slipper å legge ut egenandelen. For mange pasienter virker dette uforståelig og mange lurer på om det er lovlig å kreve inn egenandeler når pasienten har fått frikort. Enkelte føler dette som en dobbelt straff etter at de har måttet vente lenger enn andre i kø for behandling. For en del pasienter er det vanskelig, rent økonomisk, å klare utleggene. Enkelte private tjenesteytere prøver å finne praktiske ordninger for pasientene og noen har fått til avtale med NAV-kontoret slik at det blir betalt direkte for tjenesten. Imidlertid skaper dette problemer for tjenesteyter som da må holde oversikter over hvilke pasienter som har de forskjellige ordningene, hvilke pasienter som betaler selv og hvilke som får direkte dekning fra NAV. I noen tilfeller betales det for flere timer under ett, noe som også gjør situasjonen uoversiktlig for tjenesteyter. NAV har også betalt ut pengene til pasienten på forhånd for videreføring til tjenesteyter, noe som har ført til at pengene ikke alltid er kommet dit de skulle. Dette kan være en vanskelig situasjon for enkelte pasienter med psykiske lidelser.
For enkelte bedrifter har dette systemet ført til betydelige økonomiske tap fordi pasientgruppen ikke alltid fungerer optimalt. Dagens system er altså en stor utfordring både for pasienter og tjenesteytere.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse- og omsorgsdepartementet ble kjent med denne saken gjennom brev av 11. desember 2006 fra Senter for Helse og Arbeid.

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 17. januar 2007 bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å etablere en teknisk løsning vedrørende egenandeler som sikrer en likebehandling av pasienter som inngår i ordning med kjøp av helsetjenester ved fristbrudd. Departementet har informert Senter for Helse og Arbeid om dette arbeidet i et eget brev av 17. januar 2007.

Tilbakemeldingen Helse- og omsorgsdepartementet har fått fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er at direkte oppgjør mellom NAV og tjenesteyter er regulert i avtaler inngått mellom NAV og angjeldende institusjon. NAV vil iverksette arbeidet med å utarbeide og inngå avtaler, slik at institusjonen som behandler fristbruddpasienter med frikort kan kreve denne egenandelen refundert direkte fra NAV. Dette arbeidet startes umiddelbart.