Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:500 (2006-2007)
Innlevert: 26.01.2007
Sendt: 29.01.2007
Besvart: 06.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kraftsituasjonen i Midt-Norge er vanskelig og fryktes å bli betydelig verre. Regjeringen har lovet mange tiltak, men noen helhetlig tiltaksplan er ikke forelagt Stortinget. En rekke aktører uttaler seg om situasjonen, og flere har antydet at NVE skal ha laget en rapport om energisituasjonen i Midt-Norge/Møre og Romsdal, men at den er hemmeligstemplet av Regjeringen.
Medfører dette riktighet, og hvis ja, når vil Stortinget få tilgang til rapporten?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har siden den tiltrådte gitt høy prioritet til arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen, og har spesiell fokus på situasjonen i Midt-Norge. Det er nødvendig å se på et bredt spekter av tiltak for å bedre kraftbalansen i området. Det er viktig å ha verktøy både til å avhjelpe kortvarige og mer langvarige situasjoner. Regjeringens plan for å styrke kraftsituasjonen i regionen er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Det er gjort et betydelig arbeid med å få på plass tiltak for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge i løpet av det siste året. Tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i Midt-Norge, oppsummeres i følgende punkter:

Overføringsevnen - Statnetts tiltak for å styrke overføringsnettet i Midt-Norge:

- Flere større nettinvesteringer, blant annet konkret knyttet til utvidelsen av Norsk Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra og Ormen Lange-utbyggingen er utført.

- Det vil bli investert i anlegg for spenningsstøtte i overføringsnettet som vil komme på plass i 2007 og 2008.

- Det er i dag på norsk side besluttet å øke overføringskapasiteten mellom Midt-Norge og Sverige (Nea-Järpströmmen) som skal være på plass fra høsten 2009.

- Ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre som ventes ferdig i 2011-2012 er meldt.

Energiomlegging

- Enova har flere tiltak for satsing på energisparing, økt produksjon av fornybar energi og informasjonstiltak. En fordobling av rammene til Enova gir mulighet for en betydelig økning i satsingen.

Tilrettelegging for ny kraftproduksjon

- En ny støtteordning til fornybar elektrisitet gjennom Enova for å realisere vind- vann og biokraftprosjekt i området er initiert.

- NVE styrker saksbehandlerkapasiteten og prioriterer konsesjonssaker for vann og vind i Midt-Norge.

- Det er kontakt med aktuelle utbyggere av gasskraft i Midt-Norge for å sikre en permanent og robust kraftforsyning i regionen. Her er tre prosjekter under planlegging; Tjeldbergodden, Elnesvågen og Skogn.

Tiltak for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner

- Statnett har besluttet å investere i to reservekraftverk på til sammen 300 MW til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner. Anleggene skal lokaliseres i Midt-Norge og skal være klar for bruk i begynnelsen av 2008. Det arbeides videre med å etablere ytterligere et reservekraftverk.

Knyttet til arbeidet som er gjort det siste året har Statnett og NVE gjort ulike beregninger. Disse beregningene har dannet en del av grunnlaget for de tiltakene som er satt i verk. Det er imidlertid slik at materialet inneholder markedssensitiv informasjon, blant annet knyttet til enkeltbedrifter, som er taushetsbelagt etter forvaltningsloven § 13. Det er derfor av forretningsmessige og konkurransemessige grunner ikke mulig å offentliggjøre disse beregningene.