Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:506 (2006-2007)
Innlevert: 29.01.2007
Sendt: 30.01.2007
Besvart: 05.02.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden sørge for at Kystverket, som skal forestå utleie av fyreiendommer, bidrar til at leietakerne kan få en rask avklaring basert på et langsiktig leieforhold, rimelig leie og det nødvendige handlingsrom, slik at de på egne premisser kan bruke og utvikle eiendommene?

Begrunnelse

En rekke fyreiendommer er de siste årene solgt til kommuner og organisasjoner som skal bruke og utvikle eiendommene til glede for allmennheten. Regjeringen har nå bestemt at det ikke skal selges flere fyreiendommer. I stedet skal det legges til rette for utleie gjennom Kystverket. Nyorienteringen har resultert i at prosesserer, som skulle lede til avtale om salg, er erstattet av stor usikkerhet om hva en leieavtale med Kystverket vil innebære. Det vil være behov for langsiktige leieavtaler med rimelige betingelser, fordi det ved flere av de aktuelle fyreiendommene må brukes store beløp på vedlikehold og opprustning. Potensielle leietakere er også opptatt av at de under bruk og utvikling av eiendommene får nødvendig handlingsrom og ikke blir detaljstyrt av Kystverket.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.prp. nr. 29 (2006-2007) Om endringar i løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv. foreslo Regjeringen å stoppe avhendingen av fyr. Det ble videre foreslått at Kystverket i utgangspunktet fortsatt bør stå som eier av fyreiendommer. Fyreiendommer som Kystverket ikke har tjenstlig behov for, skal leies ut med sikte på å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Stortinget sluttet seg til dette.

Retningslinjene for den videre saksbehandling er trukket opp i St.prp. nr. 29 (2006-2007). I henhold til omtalen her skal Kystverket først kontakte kommuner/­fylkeskommuner i den videre prosessen hvis nye eiendommer skal leies ut. Dersom det ikke er interesse på lokalt/regionalt hold til å inngå slik avtale, skal Kystverket kontakte foreninger med allmennyttig formål. Som siste alternativ kan utleie til private vurderes.

I forbindelse med inngåelse av nye og videreføring av eksisterende leieavtaler har Kystverket sett det som hensiktsmessig at leieforholdene blir forvaltet på en mest mulig enhetlig måte. Kystverket har derfor prioritert å utarbeide en standard leieavtale som i utgangspunktet skal anvendes ved leieforholdene. For å skape en felles forståelse av partenes plikter og rettigheter, har Kystverket invitert interesseorganisasjonene Forbundet Kysten, Friluftsrådets Landsforening og Den norske turistforening - som samlet kaller seg "Kystled-organisasjonene", samt Norsk fyrhistorisk forening, til å delta i dette arbeidet.

Det har vært avholdt flere møter mellom Kystverket og de nevnte organisasjonene. Kystverket rapporterer at samarbeidsklimaet har vært konstruktivt. Alle parter har søkt å komme frem til forutsigbare og langsiktige leieavtaler. For å være sikre på at disse avtalene blir så gode som mulig, har partene valgt å bruke god tid i arbeidet med standardavtalen. Det har også vært tatt hensyn til at organisasjonene ønsker å forankre prosessene på regionalt og lokalt nivå. Samtidig har arbeidet trukket litt ut i tid på grunn av at Kystled-organisasjonene har hatt kontakt med Kultur- og kirkedepartementet for å avklare mulighetene for at fyreiendommer kan komme inn under tilskuddsordninger som for eksempel spillemidler fra Norsk Tipping.

Ut i fra det Kystverket nå opplyser ser det ut til at partene er svært nær en enighet om en standard leieavtale. Avtaleutkastet er i disse dager til vurdering hos organisasjonene. I dette utkastet er det tatt hensyn til organisasjonenes ønske om mulighet for vesentlige lengre leieavtaler. Videre åpnes det for en avskrivingsmodell for ekstraordinære investeringer, dersom dette blir forhåndsavtalt. Kystverket forventer dermed at arbeidet med inngåelse og fornyelse av enkeltkontrakter kan starte om kort tid.

Gjennom den grundige gjennomgangen av rammebetingelsene for leieavtalene som Kystverket og organisasjonene er i ferd med å avslutte, ligger forholdene til rette for at leietakere vil ha rom for å utvikle fyreiendommene i dialog med Kystverket, uten at Kystverket vil ha et behov for en detaljstyring av organisasjonenes arbeid. Prosessen med utarbeidelse av standardavtalen har gitt et verdifullt grunnlag for en felles forståelse av de utfordringene som alternativ forvaltning av fyreiendommer innebærer.